Home » 2014 » April

Monthly Archives: April 2014

Recent Posts

Scutiri de taxe – Admitere 2014 – studii universitare de licenta

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii decandidaţi cu vârsta până în 25 de ani:

 • orfanii de ambii părinţi;
 • cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;
 • cei ai căror părinţi sunt angajaţi ai Universităţii din Oradea (cel puțin unul dintre părinți);
 • cei care au părinţi cadre didactice în activitate (în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale, art. 277 ).

Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de admitere vor prezenta unul din următoarele documente:

 • copii după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate a susţinătorilor legali;
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal nedidactic încadrat în Universitatea din Oradea aflat în activitate a susţinătorilor legali;

Candidaţii care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admişi pe locurile subvenţionate de la buget, iar copia legalizată la cealaltă facultate însoţită de adeverinţă din care să reiasă acest fapt, în termenul stabilit de fiecare facultate prin metodologiile proprii.

Desfăşurarea concursului de admitere 2014 – studii universitare de licenta

1. Programul de studiu: MEDICINĂ – Test grilă, la alegere între: Biologie sau Chimie organică.

2. Programul de studiu MEDICINĂ DENTARĂ – Test grilă, la alegere între: Biologie sau Chimie organică.

3. Programul de studiu: MEDICINĂ cu predare în limba engleză – Test de limba engleză – ELIMINATORIU şi Interviu, la alegere între: Biologie sau Chimie organică, probe susținute în fața comisiei de admitere;

4. Programul de studiu FARMACIE – Test grilă, Biologie, Chimie organică și Chimie anorganică.

Cetăţenii străini care studiază în limba română vor depune obligatoriu la inscriere în dosar certificatul de competenţă lingvistică pentru limba română sau echivalent;

5. Programul de studiu Asistenţă Medicală Generală, Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare, Radiologie şi Imagistică, Tehnică Dentară – Test grilă Biologie*.

*Obs. La înscriere candidaţii vor opta pentru cele patru specializări în ordinea preferinţelor. Distribuirea pe specializări se va face ţinând cont de opţiunile făcute în prealabil şi nota obţinută la testul grilă.

Cetăţenii străini care studiază în limba română vor depune obligatoriu la inscriere în dosar certificatul de competenţă lingvistică pentru limba română sau echivalent.

Criteriile de departajare în cazul MEDIILOR EGALE pe ultimul loc sunt:

1. Media de la bacalaureat

2. Nota obţinută la bacalaureat, proba scrisă transdisciplinară, în funcţie de profil sau filieră

Candidații vor fi admiși în ordinea descrescătoare a mediilor, numai după confirmarea locului prin achitarea taxei de înmatriculare și a taxei de școlarizare (prima tranșă).

Înscrierea la concursul de admitere 2014 – studii universitare de licenta

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii, vor completa o cerere tip de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte:

a) Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate) sau, în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2014, adeverinţă care menţionează media generală, mediile obținute în anii de studii, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat;

b) Certificatul de naştere în copie legalizată ;

c) Certificat de căsătorie în copie legalizată, dacă este cazul;

d) Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

e) 4 fotografii tip buletin de identitate ;

f) Carte de identitate sau paşaport (original pentru conformitate) şi copie;

g) Chitanţă de achitare a taxei de înscriere.

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.

Calendarul concursului de admitere studii universitare de licenţă 2014

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2014:

 • 14 – 26 iulie 2014 – înscrierea candidaţilor;
 • 28 iulie 2014 – susţinerea probelor de concurs;
 • 29 iulie 2014 – afişarea rezultatelor;
 • 31 iulie – 03 august 2014 – confirmarea înscrierii candidaţilor admişi;
 • 04 august 2014 – predarea listelor finale la Rectorat şi afişarea lor, după semnare, la sediul facultăţii.

Înscrierile se fac la secretariatul Facultăţii de Medicină şi Farmacie, situat în Oradea, str. P-ţa 1 Decembrie, nr.10, între orele 9.00-16.00, iar sâmbăta şi duminica între orele 9.00-12.00.

Candidaţii reuşiţi la examenul de admitere care nu-şi vor confirma înscrierea în termenul prevăzut, îşi pierd locul ocupat prin concurs.

Taxe admitere

 • Taxa de înscriere la concursul de admitere – 150 RON
 • Taxa pentru contestaţii – 150 RON
 • Taxa de înmatriculare – 100 RON
 • Taxă procesare dosar (pentru studenţi străini) – 150 Euro

Informare interviu Burse de studii pentru Klinikum Ingolstadt, Germania – an universitar 2014/2015

În data de 17.05.2014, ora 12.00, în sala de consiliu a Facultăţii de Medicină şi Farmacie Oradea va avea loc interviul pentru accesarea burselor de studii pentru semestrul 1 și 2 ale viitorului an universitar (2014-2015) la Klinikum Ingolstadt, Germania.

Bursele de studii sunt adresate studenţilor de la MG IV MG V şi MG VI (doar primul semestru), sectiile limba romana si engleza, atât studenţilor care nu au mai beneficiat de acest tip de bursă până în acest moment cât şi studenţilor care au mai fost cu bursă de studii la Klinikum Ingolstadt.

Interviul se va ţine în faţa domnului Prof. Babur Aydeniz (şef de program din partea Klinikum Ingolstadt, şef de secţie Ginecologie – Klinikum Ingolstadt).

Termenul limită de înscriere la bursele de studiu este 11.05.2014, dată până la care vă rugăm să trimiteți scrisorile de intenție și CV-urile personale (în limba germană, format pdf) la adresa de email: burseingolstadt@gmail.com. În scrisoarea de intenție, fiecare student va specifica și semestrul în care dorește bursă la Klinikum Ingolstadt.

Pe lângă interviul susținut exclusiv în limba germană, va conta foarte mult si situația școlară din anii precedenți care se va lua de la secretariatul FMFO.

Persoana de contact: Dr Ciprian Borza – 0723123500

Rezultatul selectiei – Burse de studiu ERASMUS pentru studenți 2014-2015

 1. TERNEAC ANDRADA –  UNIVERSITATEA GRAZ 1 semestru
 2. POP CYNTHIA REBECCA  –  UNIVERSITATEA GRAZ 1 semestru
 3. CRIȘAN MARGARETA NARCISA – UNIVERSITATEA PARIS 13   1 an
 4. VOIȚ IOANA MARIA – SPANIA UNIVERSITATEA EXTREMANDURA 1 semestru
 5. TOMA RADIAN  –  UNIVERSITATEA PARIS 13  1 an
 6. BURNAR ANIȘOARA ANCUȚA – UNIVERSITATEA COIMBRA 1semestru
 7. BUTIRI ANDREEA CRISTINA –  UNIVERSITATEA COIMBRA 1semestru
 8. BALA DANIELA LARISA– UNIVERSITATEA CAGLIARI 1 semestru
 9. BAȘ DENISA GIULIANA  –  UNIVERSITATEA CAGLIARI 1 semestru
 10. AYSUN BALKAN –  UNIVERSITATEA INSTANBUL MEDIPOL 1 semestru
 11. MEHTAR MUHAMAD JAFAR-UNIVERSITATEA INSTANBUL MEDIPOL 1 an
 12. MUTHUKUMARAN GLORIA  –  UNIVERSITATEA PARIS 13 1 semestru
 13. ABDELLAOUI MALIK –  UNIVERSITATEA PARIS 13  1 semestru
 14. PALAS GEORGE IONUȚ  –  UNIVERSITATEA FOGGIA 1 an

Teste grila Admitere 2014

Cărţile cu TESTE (grilă) pentru examenul de ADMITERE 2014, se găsesc la Secretariatul Facultăţii de Medicină şi Farmacie, str.P-ţa 1 Decembrie, nr.10, etj.I Oradea, la preţul de 50 lei.

 

Programul EURO 200

Studenţii în vârsta de până la 26 ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 150 lei pe membru de familie pot aplica pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare în anul 2014.

Dosarele se vor depune la secretariatul facultăţii în perioada:

01 aprilie 2014 – 21 aprilie 2014

Ataşat este afişat calendarul desfăşurării acţiunii.

Actele  necesare  în dosarul  de  candidatură  al  studentului pentru  obţinerea  ajutorului  financiar în  vederea  achiziţionării  de  calculatoare în  anul  2014

 1. Cerere tip;
 2. Actul de identitate al studentului care aplică – copie;
 3. Certificate de naştere şi/sau actele de identitate ale membrilor familiei – copie;
 4. Adeverinţe de elev/student ale fraţilor;
 5. Actele doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii;
 6. Declaraţie pe propria răspundere cum că venitul lunar pe membru de familie se încadrează în baremul prevazut prin lege (sub 150 RON) şi că familia dispune de diferenţa de bani pentru achiziţionarea calculatorului.

 

NOTĂ: Nr. de înregistrare al cererii şi denumirea unităţii de învăţământ se completează de către Comisia constiuită la nivel de universitate prin Decizia nr. 121/03.04.2014 a Rectorului Universităţii din Oradea.

Auditie Festivalul Studentesc de Arte

Studentii talentati din facultate se pot prezenta la a doua auditie pentru Festivalul Studentesc de Arte, in data de 7.04.2014, ora 16.00 la Facultatea de Muzica.

Auditia are rolul de a cunoaste repertoriul studentilor in vederea planificarii programului festivalului, nu pentru a admite sau respinge studentul.

Lista studentilor beneficiari burse semestrul al II-lea, 2013/2014

Download