Home » 2016 » June

Monthly Archives: June 2016

Recent Posts

Cerere de cazare 2016/2017

Cerere cazare FMF 2016-2017

ANUNT – Dosarul de candidatură în cadrul programului Erasmus+ mobilități TA și ST – personal didactic, didactic-auxiliar și nedidactic pentru anul universitar 2016/2017 – Pentru locurile rămase libere se organizează o nouă selecție

I. Conținutul dosarului:

 • Anexa 1 (program de predare/formare) semnat și ștampilat de cele trei părți, în copie sau în original. Formularul valabil pentru anul universitar 2016/2017 este disponibil în format Word la adresa: (http://www.uoradea.ro/Erasmus+Plus+-+Mobilit%C4%83%C8%9Bi+-+Select%C8%Bii?structure=3)
 • Fișa individuală completată la toate rubricile
 • Copie după carte identitate
 • CV în format Europass (fără publicații)
 • Contul IBAN al contului EURO deschis la Banca Transilvania.

 

II. Selecția candidaților:

Selecția candidaților va avea loc în data de 06.07.2016 ora 1400 la sediul Facultății de Medicină și Farmacie, sala: Morfopatologie (prezența candidaților este obligatorie)

 

III. Criterii de eligibilitate:

 • limba engleză sau limba țării unde se solicită mobilitatea 40%
 • contribuții la dezvoltarea relațiilor internaționale 30%
 • IC 30%

 

IV Depunerea dosarelor:

Dosarele se vor depune la sediul facultății până la data de 06.07.2016 ora 13:00

Sala – Secretariat rezidenți la doamna Liliana Drugaș

 

 

Comisia Burse ERASMUS+ F.M.F.

Examene finalizare studii – septembrie 2016

A N U N Ţ  ÎN   ATENȚIA   ABSOLVENȚILOR  CURSURI  de  LICENȚĂ

Termenul limită de înscriere a absolvenților și depunerea lucrărilor de licență pentru sesiunea septembrie 2016  (se pot înscrie doar absolvenții care sunt integraliști) este:

07 septembrie 2016

 

Perioada de susținere a examenelor de finalizare a studiilor (proba 1, proba practică – Farmacie și Proba 2) este:

12.09.2016 – 14.09.2016

Orarul desfășurării probelor de concurs: ora și sala unde se va desfășura examenul de licență, se vor afișa în timp util pe site-ul facultății la adresa www.fmforadea.ro

 

Dosarul studentului care se înscrie la examenul de finalizare a studiilor trebuie să conțină:

 • cerere de înscriere tipizată, vizată de conducătorul științific și aprobată de decan;
 • foaie de lichidare completată și vizată;
 • două fotografii color, recente, dimensiunea ¾ (pe hârtie fotografică mată);
 • copii ale certificatului de naștere și de căsătorie (dacă nu există);
 • copie legalizată după diploma de bacalaureat și cea de studii superioare (pentru absolvenții de master), dacă nu există;
 • chitanță de plată a taxei de examen (în cazul absolvenților care repetă examenul).

 

NOTĂ: – Înscrierea și depunerea lucrărilor de licență se face la secretariatul facultății.

Click aici pentru mai multe detalii

ANUNT – Dosarul de candidatură în cadrul programului Erasmus+ mobilități TA și ST – personal didactic, didactic-auxiliar și nedidactic pentru anul universitar 2016/2017

Pentru locurile rămase libere se organizează o nouă selecție

I. Conținutul dosarului:

1) Anexa 1 (program de predare/formare) semnat și ștampilat de cele trei părți, în copie sau în original. Formularul valabil pentru anul universitar

2016/2017 este disponibil în format Word la adresa: http://www.uoradea.ro/Erasmus+Plus+-+Mobilit%C4%83%C8%9Bi+-+Select%C8%Bii?structure=3

2) Fișa individuală completată la toate rubricile

3) Copie după carte identitate

4) CV în format Europass (fără publicații)

5) Contul IBAN al contului EURO deschis la Banca Transilvania.

 

II. Selecția candidaților:

Selecția candidaților va avea loc în data de 24.06.2016 ora 15:00 la sediul

Facultății de Medicină și Farmacie, sala: Morfopatologie (prezența candidaților este obligatorie)

 

III. Criterii de eligibilitate:

– limba engleză sau limba țării unde se solicită mobilitatea 40%

– contribuții la dezvoltarea relațiilor internaționale 30%

– IC 30%

 

IV Depunerea dosarelor:

Dosarele se vor depune la sediul facultății până la data de 24.06.2016 ora 14:30

Sala – Secretariat rezidenți la doamna Liliana Drugaș

Comisia Burse ERASMUS+ F.M.F.

Burse ocazionale sem. al II-lea 2015/2016

Conform Regulamentului de acordare a burselor pentru studenții Universității din Oradea, cursuri de zi, an universitar 2015- 2016, aprobat în H.S. 63/23.11.2015 se acordă:

 • 25 burse de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte, cuantumul acestei burse fiind de 300 lei şi 25 burse ocazionale pentru rezultate deosebite obţinute la manifestări ştiinţifice, cultural-artistice sau sportive, cuantumul acestei burse fiind de 450 lei , aferente semestrului II, an universitar 2014-2015.

Termenul de depunere al dosarului este 17.06.2016 – la SECRETARIATUL PRORECTORULUI RESPONSABIL CU MANAGEMENTUL SERVICIILOR STUDENŢEŞTI ŞI A SERVICIILOR SOCIALE ALE UNIVERSITĂŢII DIN ORADEA, str. Universităţii , nr.1 – Rectorat, etajul III.

 1. Pot aplica pentru prima categorie de bursă studenţii consideraţi cazuri sociale dovedite cu acte justificative, după caz:
 • – Cerere tip (conform Anexei 2) – Download;
 • – Declarație de venituri care va fi completată individual pe propria răspundere, de către student (conform Anexei 1) – Download;
 • – Adeverinţă de student;
 • – Adeverinţă de la centrul de plasament dacă este cazul;
 • – Adeverința de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu venituri nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune cererea de bursa socială;
 • – Adeverinţă de venit, de la locul de muncă al părinţilor sau susţinătorilor legali, care au calitatea de salariaţi, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
 • – Cupoane de pensii realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
 • – Cupoane indemnizație șomaj, indemnizație de creșterea copilului, etc;
 • – Adeverință de venit de la finanțe;
 • – Adeverință de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obținute din activități agricole;
 • – Adeverință de la centrul de la centrul de plasament;
 • – Declarație notarială a părinților și a studentului în cazul în care familia nu realizează nici un venit în țară sau străinătate;
 • – Copie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor dacă este cazul;
 • – Adeverinţă medicală de la medic specialist vizată de medicul universității;
 • – Copie sentința de divorț;
 • – Adeverință medicală de la medic specialist vizată de medicul universității;
 • – Adeverinţă de elev/student al/ale fraţilor/surorilor aflaţi în grija părinţilor, copii certificate de naștere pentru preșcolari;
 • – Orice act care justifică situația socială a studentului.

 

 1. Pentru a doua categorie documentele justificative sunt:
 • – cerere tip (conform Anexei 3) – Download;
 • – diplomă/certificat de prezentare/susţinere a unei lucrări ştiinţifice la o manifestare naţională/internaţională;
 • – articol/studiu publicat într-o revistă ştiinţifică;
 • – diplomă/certificat de prezentare la o expoziţie de pictură/sculptură, artă grafică etc;
 • – diplomă/certificat de prezentare/obţinere a unui premiu la o manifestare culturală, artistică sau sportivă;
 • – adeverinţă de participare în echipe de cercetare/ programe/contracte naţionale/internaţionale;
 • –  adeverinţă de student.

Numărul de burse este pe Universitate, nu pe Facultate.

Informaţii utile pentru studenţi, găsiţi şi pe site-ul facultăţii : www.fmforadea.ro

 

Oradea,

08.06.2016

Procese verbale de selecție a studenților pentru tabere de vară 2016 și a rezervelor

FMF Oradea – Taxe de scolarizare valabile incepand cu anul universitar 2016/2017

Download

TAXELE aferente anului universitar 2016/2017.

Download

REGULAMENT – privind activitatea profesională a studenților în baza sistemului de credite transferabile (ECTS) valabil începând cu anul universitar 2016/2017

Download

ANUNŢ – studenţi O NOUA SELECTIE PENTRU LOCURILE RAMASE DISPONIBILE

Actele necesare pentru obţinerea BURSELOR   ERASMUS:

 • V. Euro Pass cu poză tip paşaport
 • Scrisoare de intenţie către Facultatea de Medicină şi Farmacie cu opţiunea dorită
 • Copie carte identitate ( I.D. studenţi străini)
 • Dovadă integralist
 • Atestat competenţă lingvistică(*)
 • Declarație pe proprie răspundere în care să specifice că nu a beneficiat de același tip de grant Erasmus

(*) Sunt necesare în momentul plecării

Dosarele se vor depune până la data de 15 iunie 2016, ora 12 la Facultatea de Medicina si Farmacie –Secretariatul Studenti lb. engleza (D-şoara Liliana Drugaş)

Interviul si selecţia vor avea loc miercuri 15.06.2016, ora 1400, la catedra Anatomie.

 Date suplimentare cu ofertele de burse Erasmus se pot gasi pe site-ul Universitatii din Oradea, accesand butonul Relatii internationale. Relatii Internationale  » Erasmus  mobilitati

 

 

Comisia Burse Erasmus FMF