Home » 2018 » February

Monthly Archives: February 2018

Recent Posts

Model – Cerere acordare bursă internship universitar

Model – Cerere acordare bursă internship universitar

Burse de performanță pe semestrul II, an universitar 2017/2018

Studenții care solicită burse de performanță pe semestrul II, an universitar 2017/2018 sunt rugați să depună actele necesare inclusiv cererea (Anexa 3) pentru obținerea BURSELOR   DE PERFORMANȚĂ.

Dosarele se vor depune până la data de 09 martie 2018, la secretariat.

Studenții care au obținut bursă de performanță în semestrul I, an universitar 2017/2018 vor primi acest tip de bursă până în luna septembrie, inclusiv, fără să mai depună alt dosar și fără să mai primească în sem.II un alt tip de bursă.

Studenții care solicită bursă de performanță în sem.II, trebuie să depună cerere și acte justificative până la data menționată mai sus, pentru activități desfășurate în semestrul I.

Model – Anexa 3

 

REGULAMENTUL de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții UO aprobat prin HS nr.32/19.02.2018 – Anexa 9

REGULAMNENTUL 2017-2018 HS nr.32 din 19.02.2018 Anexa 9.pdf

Taxe de școlarizare și alte taxe an universitar 2018/2019

Taxe 2018-2019 -HS nr. 32 din 19.02.2018 Anexa 5

Orar semestrul al II-lea, 2017/2018

Orar sali

sala Aula Magna

sala Aula

spital Municipal

sala Spital recuperare

sala Spital pelican

sala Spital obstretica si ginecologie

sala Spital neurologie si psihiatrie

sala Raport psihiatrie

sala M1

sala M2

sala M3

Orar Provizoriu M4 si M5

sala M6

sala Informatica

sali F1 si F2

 

Orar educatie fizica 

 

 
Licenta

AMG – Anul I

AMG – Anul II

AMG – Anul III

AMG -Anul IV

BFK – Anul I

BFK – Anul II

BFK – ANUl III

F – Anul I

F – Anul II

F – Anul III

F – Anul IV

F – Anul V

M – Anul I – Seria I

M – Anul I – Seria II

M anul II

M anul III

M – Anul IV seria I si II

M – Anul V – Seria I si II

M – Anul VI

MD – Anul I

MD – Anul II

MD – Anul III

MD – Anul IV

MD – Anul V

MD – Anul Vi

ND – Anul I

TD – Anul I

TD – Anul II

TD – Anul III

ME – Anul I

ME – Anul II

ME – anul III

ME – Anul IV

ME – ANUL V

ME – Anul VI

RI – Anul I

RI – Anul II

RI – Anul III

 

Studii de masterat

MAAL – Anul I

MAAL – Anull II

MSS – Anul I

MSS – Anul II

A XXX-a Conferință Națională de Fiziologie: “Fiziologie Integrativă – de la mecanisme fundamentale la aplicații biomedicale”.

Dragi colegi,

Societatea Română de Fiziologie și Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, Disciplina de Fiziologie au plăcerea de a vă invita la

A XXX-a Conferință Națională de Fiziologie: “Fiziologie  Integrativă – de la mecanisme fundamentale la aplicații biomedicale.

 

Aceasta se va desfășura la Grand Hotel Napoca, Cluj-Napoca,

în perioada 27-29 septembrie 2018.

 

Sperăm şi dorim ca această Conferință, desfășurată ȋn inima Transilvaniei, ȋntr-un oraș plin de istorie și tradiţie, să fie nu numai un bun prilej de dezbatere a celor mai noi informaţii privind cercetarea și educaţia în fiziologie, dar și un motiv de a revedea colegi și prieteni dragi și de a stabili noi colaborări.

Vă așteptăm cu mult drag la Cluj-Napoca, la Grand Hotel Napoca, ȋn 27-29 septembrie 2018!

 

Disciplina de Fiziologie,

Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

Admitere 2018

Redirectionare … Va rugam asteptati …

ANUNT cereri burse sociale – acte justificative

Pentru  obţinerea  burselor  de susținere financiară a studenților cu venituri reduse, BURSA DE AJUTOR SOCIAL cu caracter permanent  și BURSA PENTRU AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL PENTRU ÎMBRĂCĂMINTE și ÎNCĂLȚĂMINTE- care se acordă o dată pe semestru,  studenții  trebuie să depună  o   cerere   și  actele  justificative  privind  situația   socială,  până în  data  de 09 martie 2018, la secretariatul facultății.

Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata anului universitar, studenții proveniți din medii socioeconomice defavorizate, din familii defavorizate și celor pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul, în vederea parcurgerii  programelor de studii la care sunt înscriși, pe bază de cerere (Anexa 3)

 

Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului

a) veniturile salariale şi asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

b) pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadrați în gradul I de invaliditate, precum și pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau fondurile de pensii facultative și indiferent de tipul acestora, în conformitate cu Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) venituri obţinute din activităţi agricole conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

d) alocaţiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) alocaţii de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f) venituri obţinute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

g) ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, inclusiv indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav;

h) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor prin centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;

i) drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen redus, studenţii şi elevii unităţilor de învăţământ din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională şi persoanele civile, precum şi cele ale gradaţilor şi soldaţilor concentraţi sau mobilizaţi;

j) orice venituri realizate din activităţile economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;

k) orice venituri realizate din meserii liberale şi din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;

l) dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se realizează prin raportarea acestora la 12;

m) venitul din burse obținut în semestrul precedent.

 

Documente justificative pentru obţinerea bursei sociale, după caz, sunt:

  1. Înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale. În cazul în care niciunul dintre părinți nu obține venituri, aceștia depun o declarație notarială pe proprie răspundere în acest sens, însoțită de documentele: adeverință venit de la finanțe sau adeverință de la primărie;
  2. Pentru situațiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate;
  3. Copii de pe certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinților, dacă este cazul, adeverință din centrul de plasament, etc;
  4. Certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, care să ateste încadrarea diagnosticului în prevederile art.6.alin.(2) lit.b) din Ordinul 3392/2017 și dovada luării în evidență de către medicul de la cabinetul medical al UO;
  5. Declarație pe propria răspundere (Anexa 4);
  6. Orice act care justifică situaţia socială a studentului.

 

Menționăm că salariul minim pe economie este de 1162 lei.

 

 

Model – Anexa 3

Model – Anexa 4

Anunt reducere OTL semestrul al II-lea 2017/2018

ANUNȚ  IMPORTANT !

Cererile de  acordare reducere 50% pentru abonamente OTL (semestrul II al anului universitar 2017 – 2018) se depun la șeful de grupă.

 Șeful de grupă va depune toate cererile la secretara de specialitate pe bază de tabel nominal, până în data de 09.03.2018.

După data de 09.03.2018 nu se mai primește nici o cerere.

 

Studenții care vor beneficia de reducerea de 50% și care au abonamente a căror valabilitate a început în luna februarie 2018, vor fi decontate parțial, pentru zilele incluse în sem.al II-lea. Dacă valoarea abonamentului este de 70 lei, calculul pentru decontare se va face la 35 de lei, adică la 50% din valoarea acestuia. Abonamentele a căror valabilitate începe în luna martie 2018, vor fi decontate în întregime, la valoarea subvenționată a acestora. Pentru decontare  studenții vor depune la secretariat tichetele (bonul fiscal) până cel târziu la data de 10 aprilie 2018.

 

NOTĂ: Studenții trebuie să aibă vârsta de până în 26 ani. Studenții în vârstă de până la 26 ani de la forma de învățământ IF care nu vor obține gratuitate a transportului în comun beneficiază de o reducere de 50% conform H.C.L. 73/12.02.2015.

Prețul unui abonament lunar cu reducere de 50% pentru studenți, valabil pe toate liniile este de 35 lei, tarif aprobat prin H.C.L.nr. 327/25.04.2013.

Formular cerere click aici

PROGRAMAREA EXAMENELOR – RESTANTE ȘI MĂRIRI DE NOTĂ – FEBRUARIE 2018 – SESIUNEA: 19.02.2018 – 24.02.2018

Download PDF