Home » 2019 » February

Monthly Archives: February 2019

Recent Posts

Anunt – A.S.M.O. – Adunarea Generala 6 Martie 2019 – Ora 20:00

Anunt – Selecția studenților care doresc să participe la mobilități în cadrul programului ERASMUS+ în anul universitar 2019/2020

A N U N Ț

 Referitor la selecția studenților care doresc să participe la mobilități în cadrul programului ERASMUS+ în anul universitar 2019/2020

 

Selecția pentru studenți va avea loc  în data de 29 martie 2019 ora 1300

Sala de Consiliu a FMF   (etaj I)

 

Dosarele pentru selecție studenți se pot depune până la data de: 20 martie 2019 ora 1400

 

În vederea promovării unui număr cât mai mare de mobilități, studenții vor fi selectați pentru mobilități de studiu de un semestru (5 luni), respectiv de 2 luni, în cazul mobilităților de plasament. În același timp, un student va avea oportunitatea de a participa la mai multe mobilități într-un singur an universitar, putând opta pentru câte o mobilitate în fiecare semestru.

 

Dosarele de candidatură ale studenților vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente (dosarul se depune la secretariatul facultății):

 • CV format Europass cu poză tip pașaport;
 • Scrisoare de intenție (cu menționarea a cel puțin două destinații, în ordinea preferințelor);
 • Adeverință care atestă faptul că este student la Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicină și Farmacie;
 • Copie Carte de Identitate;
 • Atestat competență lingvistică

Link-ul referitor la MOBILITATI ERASMUS+ este acesta:

Universitatea din Oradea | Erasmus mobilități

 

în funcție de interes, doritorul va accesa ceea ce îl interesează/ i se potrivește (unde va afla mai multe detalii în fiecare caz): 

 • pentru studenți (incoming, outgoing)
 • selecții
 • acorduri

Anunt Important – Obţinerea burselor de susținere financiară a studenților cu venituri reduse – Bursa de ajutor social (permanent), Bursa pentru ajutor social ocazional cu caracter ocazional pentru imbracaminte si incaltaminte

Pentru  obţinerea  burselor  de susținere financiară a studenților cu venituri reduse, BURSA DE AJUTOR SOCIAL cu caracter permanent  și BURSA PENTRU AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL PENTRU ÎMBRĂCĂMINTE și ÎNCĂLȚĂMINTE- care se acordă o dată pe semestru,  studenții  trebuie să depună  o   cerere   și  actele  justificative  privind  situația   socială,  până în  data  de 12 martie 2019, la secretariatul facultății.

Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata anului universitar, studenții proveniți din medii socioeconomice defavorizate, din familii defavorizate și celor pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul, în vederea parcurgerii programelor de studii la care sunt înscriși, pe bază de cerere (Anexa 3)

Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului

a) veniturile salariale şi asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

b) pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadrați în gradul I de invaliditate, precum și pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau fondurile de pensii facultative și indiferent de tipul acestora, în conformitate cu Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) venituri obţinute din activităţi agricole conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

d) alocaţiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) alocaţii de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f) venituri obţinute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

g) ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, inclusiv indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav;

h) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor prin centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;

i) drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen redus, studenţii şi elevii unităţilor de învăţământ din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională şi persoanele civile, precum şi cele ale gradaţilor şi soldaţilor concentraţi sau mobilizaţi;

j) orice venituri realizate din activităţile economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;

k) orice venituri realizate din meserii liberale şi din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;

l) dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se realizează prin raportarea acestora la 12;

m) venitul din burse obținut în semestrul precedent.

Documente justificative pentru obţinerea bursei sociale, după caz, sunt:

 1. Înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale. În cazul în care niciunul dintre părinți nu obține venituri, aceștia depun o declarație notarială pe proprie răspundere în acest sens, însoțită de documentele: adeverință venit de la finanțe sau adeverință de la primărie;
 2. Pentru situațiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate;
 3. Copii de pe certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinților, dacă este cazul, adeverință din centrul de plasament, etc;
 4. Certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, care să ateste încadrarea diagnosticului în prevederile art.6.alin.(2) lit.b) din Ordinul 3392/2017 și dovada luării în evidență de către medicul de la cabinetul medical al UO;
 5. Declarație pe propria răspundere (Anexa 4);
 6. Orice act care justifică situaţia socială a studentului.

Menționăm că salariul minim net  pe economie este de 1.263 lei.

 Din sem.II, an universitar 2018/2019 Bursa de ajutor social NU se cumulează cu alte tipuri de bursă!

Descarcati Anexa 3 si Anexa 4

 

Anunt – Burse de performanță si Burse speciale

Studenții care solicită bursa de performanță SAU bursa specială în anul universitar 2018/2019, sem.II, sunt rugați să depună actele necesare inclusiv cererea (Anexa 3) pentru obținerea BURSELOR   DE PERFORMANȚĂ sau SPECIALE. Se depune câte un dosar cu toate actele justificative, pentru fiecare tip de bursă solicitată.

Actele justificative depuse în dosarul pentru Bursa de PERFORMANȚĂ nu pot să fie aceleași cu actele justificative depuse pentru Bursa SPECIALĂ.

Atât Bursa de Performanță cât și Bursa Specială se acordă semestrial, câte 6 luni calendaristice pe bază de dosar, cu excepția studenților din anul terminal care primesc bursă până în ultima zi de susținere a examenului de licență sau disertație.

Bursa de Performanță și Bursa Specială se acordă începând cu anul II de studii.

Dosarele se vor depune până la data de 12 martie 2019, la secretariat.

Studenții care solicită bursă de performanță sau bursă specială  trebuie să depună cerere și acte justificative până la data menționată mai sus, pentru fiecare tip de bursă, doar pentru activități desfășurate în  anul universitar 2018/2019, sem.I (perioada 01.10.2018 – 23.02.2019)

Anunt important – Cererile de acordare reducere 50% pentru abonamente OTL

Cererile de  acordare reducere 50% pentru abonamente OTL (semestrul II al anului universitar 2018 – 2019) se depun la șeful de grupă.

 Șeful de grupă va depune toate cererile la secretara de specialitate pe bază de tabel nominal, până în data de 12.03.2019.

După data de 12.03.2019 nu se mai primește nici o cerere.

NOTĂ: Studenții trebuie să aibă vârsta de până în 26 ani.

Studenții în vârstă de până în 26 ani de la forma de învățământ IF care nu vor obține gratuitate la transportul în comun, beneficiază de o reducere de 50% conform H.C.L. 73/12.02.2015.

 

Studenții care se încadrează în categoria: orfani de un părinte sau de ambii părinți și cei proveniți din case de copii beneficiază direct de subvenție 100% din bugetul local.

Pentru eliberarea abonamentelor subvenționate 100% din bugetul local, studenții din această categorie, trebuie să se prezinte la sediul OTL (str.Atelierelor, nr.12, Oradea) cu următoarele documente:

– copie după carnetul de student vizat la zi și carnetul în original;

– copie după C.I.;

– copie după certificatul de naștere;

– copie după certificatul de deces al părintelui sau părinților;

– adeverință de la centrul de plasament;

– alte documente justificative.

 

Descarcati formularul tip pentru cerere

Orar semestrul al II-lea, an universitar 2018/2019

 

Orar educatie fizica

Orar săli


Orar licenţă

 

 

 

 

 

 

 

 


Orar masterat

Anunț – Date simulare examen de admitere 2019

Facultatea de Medicină și Farmacie din cadrul Universității din Oradea, organizează simulare a examenului de admitere în sprijinul candidaților pentru admiterea 2019 după următorul program:

– 30.03.2019 de la ora 10,00 locația: Aula Facultății de Medicină și Farmacie, Piața 1 Decembrie nr. 10, etaj I.

– 13.04.2019 de la ora 10,00 locația: Aula Facultății de Medicină și Farmacie, Piața 1 Decembrie nr. 10, etaj I.

– 11.05.2019 de la ora 10,00 locația: Aula Facultății de Medicină și Farmacie, Piața 1 Decembrie nr. 10, etaj I.

25.05.2019 de la ora 10,00 locația: Aula Facultății de Medicină și Farmacie, Piața 1 Decembrie nr. 10, etaj I.

Înscrierile pentru susținerea examenului de simulare se fac la sediul facultății (Oradea, Str. Piața 1 Decembrie nr. 10, etaj I)  în ziua simulării începând cu orele 900, taxa pentru examen fiind de 100 lei.

La înscriere, candidatul are nevoie de Cartea de Identitate.

 

D E C A N,
Prof.univ.dr. MAGHIAR Marius Adrian              

Important: The Licence exam Thesis presentation

The Licence exam Thesis presentation will take place on the 19th of February at 10 o clock

PROGRAMAREA EXAMENELOR – RESTANTE ȘI MĂRIRI DE NOTĂ – Sesiunea 18.02.2019 – 23.02.2019

Download PDF

Structura anului universitar 2019/2020

Download PDF