Home » 2019 » October

Monthly Archives: October 2019

Recent Posts

Anunţ Studenţii Facultăţii de Medicină și Farmacie înmatriculaţi în penultimul an de studiu sunt invitaţi să participe la întâlnirea cu grupul ţintă potenţial – STUDENȚI în cadrul proiectului „ANTREPRENOR PENTRU VIITOR” Cod proiect: 124167

Descarca anunt (PDF)

Îndrumători de an la programele de studii de licență si masterat – Anul universitar 2019-2020

Indrumatori de an 2019-2010

Procedura de lucru privind monitorizarea mobilității academice a studenților

HS nr.57 din 26.09.2019 – Anexa 9 – Procedura mobilitati studenti

Procedură de sistem privind fundamentarea, încasarea și evidența taxelor aferente procesului de învățământ.

HS 57 din 26.09.2019 Anexa 2e – PROCEDURA TAXE

ALTE TAXE aplicabile în cadrul Universității din Oradea de la data aprobării de către Senatul Universitar

HS 57 din 26.09.2019 Anexa 2b ALTE TAXE

Campanie de educație pentru Sănătate Sănătate într-o „Farfurie Sănătoasă” – ORADEA 10-11 Octombrie 2019

Facultatea de Medicină şi Farmacie Oradea anunță demararea Campaniei de informare-educare-comunicare (IEC): SĂNĂTATE ÎNTR-O „FARFURIE SĂNĂTOASĂ”

Campania se desfășoară prin parteneriatul încheiat între:

– Facultatea de Medicină şi Farmacie Oradea

– Facultatea de Știinte Socio-Umane Oradea

– Direcţia de Sănătate Publică Bihor

 

CADRUL GENERAL:

Obezitatea este una dintre cele mai mari provocări ale sănătății publice din secolul XXI. Prevalența sa s-a triplat în multe țări din regiunea europeană a OMS din anii 1980, iar numărul persoanelor afectate continuă să crească într-un ritm alarmant.

 Preobezitatea și obezitatea sunt probleme importante de sănătate publică și au nevoie de o strategie comună, ce include promovarea obiceiurilor alimentare sănătoase și a unui stil de viață mai activ. În plus, față de provocarea diferitelor dizabilități fizice și a problemelor psihologice, excesul de greutate crește drastic riscul unei persoane de a dezvolta o serie de boli netransmisibile: boli cardiovasculare, hipertensiune arterială (cel puțin două treimi din prevalența acestei boli este atribuită direct obezității), diabet zaharat, dislipidemie, apnee de somn obstructivă, ficat gras non-alcoolic, osteoartrită, unele forme de cancer care afectează esofagul, colonul și rectul, ficatul, vezicula biliară, pancreasul, rinichii, precum și stomacul și prostata la bărbați și sânul, uterul și ovarele la femei.

 

SCOP:

Identificarea stării de sănătate și aspecte privind nutriția în rândul populației, în vederea creșterii gradului de informare, conștientizare și responsabilizare a populației printr-un număr de intervenții IEC strategic alese, adaptate vârstei și nevoilor beneficiarilor pentru a face modificări în stilul de viață în vederea gestionării greutății lor și îmbunătățirii stării generale de sănătate și a calității vieții.

 

OBIECTIVE

Obiectivul general: 

– reducerea numărului de îmbolnăviri și a comportamentelor de risc în rândul populației, prin informarea corectă şi încurajarea formării unor atitudini favorabile sănătății.

Obiective specifice:

– Promovarea sănătății și a stării de bine:

– funcționarea optimă din punct de vedere somatic, fiziologic, mintal, emoțional, social şi spiritual;

– educare-informare pentru dobândirea unui stil de viață sănătos;

– Prevenţie:

– prevenirea  atitudinilor negative față de sine și viață

 

Campania IEC: SĂNĂTATE ÎNTR-O „FARFURIE SĂNĂTOASĂ”:

 • Se desfășoară în cadrul Toamnei Medicale Orădene
 • Este realizată de către studenții de la Facultatea de Medicină și Farmacie, programul de studiu: Nutriție și Dietetică, sub coordonarea cadrelor didactice
 • Perioada de derulare: 10-11 octombrie 2019, începând cu ora 10
 • Locație: Platoul din fața magazinului Crișul
 • Este adresată persoanelor cu vârsta de peste 18 ani
 • Campania constă în: măsurarea indicelui de masa corporală, a gradului de grăsime viscerală și a gradului de hidratare, plus sfaturi cu privire la stilul de viață sănătos, alimentație corectă, informații despre prevenirea obezității.

Bursele acordate de Guvernul României în anul academic 2019- 2020

Candidaţi eligibili:

– studenţi străini din alte ţări decât statele membre ale UE, Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană – studenţi la programe de studiu în limba română

– Media minimă: 7,00 pentru anii anteriori de studiu

– au obţinut toate creditele pentru toţi anii de studii

 

Documente necesare:

1. Situaţie şcolară, pentru studenţii înmatriculaţi la programul de studii -cicluL I (licenţă).

2. Copia legalizată a diplomei de licenţă şi a suplimentului la diplomă, pentru candidaţii care au absolvit studiile de licenţă şi care sunt înscrişi la studii postuniversitare.

3. Copie legalizată a certificatului de naştere;

4. Copie după paşaport;

7. Copie după permisul de şedere în România;

8. NUMAI pentru candidaţii înmatriculaţi Ia studii de doctorat: CV, lista lucrărilor ştiinţifice, publicaţii în domeniul de studiu, eseuri şi recomandări din partea a cel puţin 2 profesori sau specialişti în domeniul studiilor solicitate.

9. Copii ale certificatelor care atestă participarea la evenimente din domeniul de studiu (de exemplu, congres, conferinţă, simpozion, dezbateri, evenimente organizate de facultate) – în cazul unui punctaj egal pentru fiecare nivel de studii

Prioritatea va fi acordată după cum urmează: doctoranzi, studenţi rezidenţi, masteranzi si studenţi.

 

TERMEN DE depunere a dosarelor de candidatură: 23 Octombrie 2019-12:00

DOSARELE DE CANDIDATURĂ TREBUIE DEPUSE LA DEPARTAMENTUL DE RELAŢII INTERNATIONALE

9 9

Anunt Referitor la selecția studenților care doresc să participe la mobilități în cadrul programului ERASMUS+ în anul universitar 2019/2020

Selecție pentru studenți va avea loc  în data de 23 octombrie 2019 ora 1400 Sala de Consiliu a FMF   (etaj I)

Dosarele pentru selecția studenților se pot depune până la data de: 22 octombrie 2019 ora 1500 

În vederea promovării unui număr cât mai mare de mobilități, studenții vor fi selectați pentru mobilități de studiu de un semestru (5 luni), respectiv de 2 luni, în cazul mobilităților de plasament. În același timp, un student va avea oportunitatea de a participa la mai multe mobilități într-un singur an universitar, putând opta pentru câte o mobilitate în fiecare semestru.

Dosarele de candidatură ale studenților vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente (dosarul se depune la secretariatul facultății):

 • CV format Europass cu poză tip pașaport;
 • Scrisoare de intenție (cu menționarea a cel puțin două destinații, în ordinea preferințelor);
 • Adeverință care atestă faptul că este student la Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicină și Farmacie;
 • Copie Carte de Identitate;
 • Atestat competență lingvistică (*)

(*) Este necesar în momentul plecării

 

Link-ul referitor la MOBILITATI  ERASMUS+  este acesta: Universitatea din Oradea | Erasmus mobilități

în funcție de interes, doritorul va accesa ceea ce îl interesează/ i se potrivește (unde va afla mai multe detalii în fiecare caz): 

– pentru studenți (incoming, outgoing)

– selecții

– acorduri

ANUNT Bursa de performanta sau bursa speciala – anul universitar 2019/2020

Studenții care solicită bursa de performanță SAU bursa specială în anul universitar 2019/2020 (12 luni),  sunt rugați să depună actele necesare inclusiv cererea (Anexa 3). Pentru obținerea BURSELOR   DE PERFORMANȚĂ sau SPECIALE, se depune câte un dosar cu toate actele justificative, pentru fiecare tip de bursă solicitată.

Actele justificative depuse în dosarul pentru Bursa de PERFORMANȚĂ NU pot să fie aceleași cu actele justificative depuse pentru Bursa SPECIALĂ.

Atât Bursa de Performanță cât și Bursa Specială se acordă anual, câte 12 luni calendaristice pe bază de dosar, cu excepția studenților din anul terminal care primesc bursă până în ultima zi de susținere a examenului de licență sau disertație.

Bursa de Performanță și Bursa Specială se acordă începând cu anul II de studii.

Dosarele se vor depune până la data de 18 octombrie 2019, la secretariat.

 

Studenții care solicită bursă de performanță sau bursă specială  trebuie să depună cerere și acte justificative până la data menționată mai sus, pentru fiecare tip de bursă, doar pentru activități desfășurate în  anul universitar 2018/2019,  (perioada 01.10.2018 – 30.09.2019)

 

Descarcati:

ANUNT Burse sociale – an universitar 2019/2020

Pentru  obţinerea  burselor  de susținere financiară a studenților cu venituri reduse, BURSA DE AJUTOR SOCIAL cu caracter permanent  și BURSA PENTRU AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL PENTRU ÎMBRĂCĂMINTE și ÎNCĂLȚĂMINTE- care se acordă o dată pe semestru,  studenții  trebuie să depună  o   cerere   și  actele  justificative  privind  situația   socială,  până în  data  de 18 octombrie 2019, la secretariatul facultății.

Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata anului universitar, studenții proveniți din medii socioeconomice defavorizate, din familii defavorizate și celor pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul, în vederea parcurgerii  programelor de studii la care sunt înscriși, pe bază de cerere (Anexa 3)

 

Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului

a) veniturile salariale şi asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

b) pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadrați în gradul I de invaliditate, precum și pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau fondurile de pensii facultative și indiferent de tipul acestora, în conformitate cu Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) venituri obţinute din activităţi agricole conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

d) alocaţiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) alocaţii de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f) venituri obţinute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

g) ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, inclusiv indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav;

h) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor prin centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;

i) drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen redus, studenţii şi elevii unităţilor de învăţământ din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională şi persoanele civile, precum şi cele ale gradaţilor şi soldaţilor concentraţi sau mobilizaţi;

j) orice venituri realizate din activităţile economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;

k) orice venituri realizate din meserii liberale şi din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;

l) dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se realizează prin raportarea acestora la 12;

m) venitul din burse obținut în semestrul precedent.

 

Documente justificative pentru obţinerea bursei sociale, după caz, sunt:

 1. Înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale. În cazul în care niciunul dintre părinți nu obține venituri, aceștia depun o declarație notarială pe proprie răspundere în acest sens, însoțită de documentele: adeverință venit de la finanțe sau adeverință de la primărie;
 2. Pentru situațiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate;
 3. Copii de pe certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinților, dacă este cazul, adeverință din centrul de plasament, etc;
 4. Certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, care să ateste încadrarea diagnosticului în prevederile art.6.alin.(2) lit.b) din Ordinul 3392/2017 și dovada luării în evidență de către medicul de la cabinetul medical al UO;
 5. Declarație pe propria răspundere (Anexa 4);
 6. Orice act care justifică situaţia socială a studentului.

Menționăm că salariul minim pe economie este de 1.263 lei.

Bursa de ajutor social NU se cumulează cu alte tipuri de bursă!

 

Descarcati: