Home » 2019 (Page 2)

Yearly Archives: 2019

Recent Posts

Proiect ROHU 449 – IPHEALTH – Fa Phase – Proiect integrat pentru dezvoltare durabilă în zona montană a judeţului Bihor, îmbunătăţirea accesului şi dezvoltării serviciilor de sănătate în caz de intervenţii medicale în situaţii de urgenţă

Download afis

Anunt – A doua selecție în cadrul programului Erasmus+ personal didactic, didactic-auxiliar și nedidactic pentru anul universitar 2019/2020

I. Conținutul dosarului:

 • Anexa 1 (program de predare/formare) semnat și ștampilat de ambele părți, în copie sau în original. Formularul valabil pentru anul universitar 2019/2020 care se poate descărca de pe site-ul uoradea.ro-relatii internationale-burse Erasmus-mobilitati personl (de două tipuri: ”staff training și staff teaching);
 • Fișa individuală completată la toate rubricile;
 • Copie după carte identitate;
 • CV în format Europass (fără publicații);
 • Contul IBAN al contului EURO deschis la Banca Transilvania.

II. Selecția candidaților:

Selecția candidaților va avea loc în data de 15.10.2019 ora 1500 la sediul Facultății de Medicină și Farmacie, sala: Consiliu facultate (prezența candidaților este obligatorie)

III. Depunerea dosarelor:

Dosarele se vor depune la sediul facultății până la data de 09.07.2019 ora 1000

Sala – DECANAT, la doamna Liliana Drugaș

IV. Acordurile încheiate între Universitatea din Oradea-Facultatea de Medicină și Farmacie și Universitățile din străinătate pot fi consultate în tabel: https://www.uoradea.ro/Erasmus+Plus+-+Mobilit%C4%83%C8%9Bi+-+Acorduri

 

Comisia Burse ERASMUS+ F.M.F.

Burse neridicate la data de 30.09.2019

Bursele neridicate în termen de 3 ani se prescriu și se trimit către M.E.N.

 

 
Download lista PDF

ANUNT privind posibilitatea de a beneficia de locuri de parcare în parcările de lângă căminele studențești pentru anul universitar 2019/2020

În conformitate cu Regulamentul de organizare și administrare al parcărilor din cadrul Universității din Oradea, studenții universității pot beneficia de locuri în parcările de pe lângă căminele studențești, respectiv Biblioteca Nouă și Căminul C4, pe baza de abonament, în limita locurilor disponibile.

Cuantumul unui abonament de parcare pentru studenți (În spațiile Universității din Oradea) este de 100 lei/an (cu TVA), conform Anexei 13 din HS 46/01.04.2019.

Studenții doritori vor depune cererea tip (Anexa 1) până la data de 25.10.2019, la biroul Prorectorului SSV, Clădirea Rectoratului, la care vor atașa documente justificative:

 1. adeverință de student eliberată de secretariatul facultății unde se va menționa: media ultimului an de studiu/media de admitere și unde este cazul, dacă studentul are statutul de membru în Senat, consilii, comisii, comitete pe facultate/universitate;
 2. documente justificative privind activitățile extracuriculare;
 3. documente medicale.

În cazul studenților cazați în căminele studențești din campusul UO, cererea tip trebuie avizată de Administratorul de cămin, înainte de de depunerea la biroul Prorectorului SSV.

Evaluarea cererilor și alocarea locurilor de parcare pentru studenți se va face de către Consiliul Servicii Studențești și Sociale (C.S.S.S.) pe baza următoarelor criterii:

A. Criterii de prioritate:

 1. Membri reprezentanți în foruri decizionale (senat, consilii, comisii, comitete, șefi de cămine, șefi de palier, etc);
 2. Cazați în căminele din Campusul U.O., indiferent de proveniență din cadrul Universității din Oradea;
 3. Cu handicap fizic.

B. Criterii de medie de studiu/medie de admitere;

C. Criteriul activității extracuriculare: activitate științifică (olimpiade, concursuri, simpozioane, conferințe și publicații susținute), activitate de voluntariat;

D. Criterii suplimentare de departajare stabilite de către Consiliul S.S.S. unde este cazul.

C.S.S.S. va întocmi lista nominală cu studenții care vor primi loc de parcare, care va fi transmisă facultăților și Direcției Economice.

Toate informațiile privind procesul de atribuire a locurilor de parcare vor fi publicate pe site-ul UO www.uoradea.ro/Secțiunea InfoStudenți și pe site-ul facultății www.fmforadea.ro

Scutirea/reducerea taxelor de școlarizare pentru anul universitar 2019/2020

În conformitate cu  Procedura de sistem SEAQ_PS_DE_04 privind fundamentarea, încasarea şi evidenţa taxelor aferente procesului de învăţământ, aprobată prin HS 57/26.09.2019  studenţii au dreptul să solicite în scris, pe baza unei cereri tip (Anexa 11) cu formularea motivaţiei,  în condiţiile prevăzute în procedură, scutiri și reduceri ale taxelor aferente procesului de învățământ sau a majorărilor de întârziere aferente.

 

I. Scutiri ale taxelor aferente procesului de învăţământ

Pot fi scutiţi de taxă de şcolarizare, pe întreagul an universitar, studenții:

 • studenţii proveniţi din centrele de plasament, case de tip familial şi orfanii de ambii părinţi, cu vârsta până în 26 de ani, de la programe de studii de licenţă şi master cu frecvenţă;
 • studenţii proveniţi din centrele de plasament, case de tip familial şi orfanii de ambii părinţi, cu vârsta până în 28 de ani, de la programe de studii de doctorat;

Actele necesare completării dosarului sunt, după caz:

− Cerere tip (Anexa11);

− Adeverinţă de la centrul de plasament;

− Copie după certificatele de deces ale părinţilor.

Cererea, împreună cu documentele justificative, se va înregistra la Registratura U.O. (clădirea Rectoratului, etaj 1) și se va depune la secretariatul Prorectorului SSV până la data de 30.10.2019.

 Comisia de reducere/scutiri taxe de şcolarizare care va evalua și aviza cererile pentru scutirea de taxă de școlarizare până la data de 15.11.2019.                                                                                            

II. Reduceri ale taxelor aferente procesului de învăţământ

A. Pot beneficia de reducere de taxă de şcolarizare cu 50% pentru un program de studii, copii angajaţilor titulari ai Universităţii din Oradea:

 • cu vârsta până la 26 de ani (inclusiv), la data de 01 octombrie a anului în curs, de la programe de studii de licenţă şi master cu frecvenţă;
 • cu vârsta până la 28 de ani (inclusiv) la data de 01 octombrie a anului în curs, de la programe de studii de doctorat.

Actele necesare completării dosarului sunt:

− Cerere tip (Anexa 11);

− Adeverinţa părintelui că este angajat al Universităţii din Oradea.

Cererea, împreună cu documentele justificative, se va înregistra la Registratura U.O. (clădirea Rectoratului, etaj 1) și se va depune la secretariatul Prorectorului SSV până la data de 30.10.2019.

Comisia de reducere/scutiri taxe de şcolarizare care va evalua și aviza cererile pentru reducerea de taxă de școlarizare până la data de 15.11.2019.

 

B. Pot beneficia de reducere de taxă de şcolarizare până la 50%, pe întreaga durată a unui ciclu de studii studenţii consideraţi cazuri sociale:

 • studenţii consideraţi cazuri sociale cu vârsta până în 26 de ani (inclusiv) la data de 01 octombrie a anului în curs, de la programe de studii de licenţă şi master cu frecvenţă;
 • studenţii consideraţi cazuri sociale cu vârsta până în 28 de ani (inclusiv) la data de 01 octombrie a anului în curs, de la programe de studii de doctorat.

Actele necesare completării dosarului sunt, după caz:

− Cerere tip (Anexa 11);

− Declaraţie de venituri care va fi completată individual, pe propria răspundere, de către student (Anexa 10);

− Adeverinţa de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru reducerea taxei de școlarizare;

− Adeverinţă de venit, de la locul de muncă a părinţilor sau susţinătorilor legali care au calitatea de salariaţi, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru reducerea taxei de școlarizare;

− Cupoane de pensii realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru reducerea taxei de școlarizare (pensie de vechime, pensie de urmaş, pensie de boală etc.);

− Cupoane indemnizaţie şomaj, indemnizaţie de creşterea copilului, etc.

− Adeverinţă de venit de la finanţe pentru solicitant și membrii familiei care nu au calitate de salariați/student/elev (părinți, frați majori care nu au calitatea de elev/student și fac parte din componența familiei);

− Adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi agricole;

− Declaraţie notarială a părinţilor şi a studentului în cazul în care familia nu realizează nici un venit în ţară sau străinătate;

− Copie după certificatul de deces al părintelui decedat;

− Copie sentinţă de divorţ;

− Adeverinţă de elev/student al/ale fraţilor/surorilor aflaţi în grija părinţilor/copii certificate de naştere pentru preşcolari;

− Orice act care justifică situaţia socială a studentului.

Dosarele se vor înregistra la Registratura U.O. (clădirea Rectoratului, etaj 1) și se vor depune la secretariatul Prorectorului SSV până la data de 30.10.2019.

Comisia de reducere/scutiri taxe de şcolarizare care va evalua și aviza dosarele pentru reducerea de taxă de școlarizare până la data de 15.11.2019.

 

C. Pot beneficia de reducerea taxei de şcolarizare până la 50% studenţii cu diagnostice medicale grave: studenţii bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, cei care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular şi cu alte boli cronice care pot fi luate în considerare conform reglementărilor în vigoare.

Actele necesare completării dosarului sunt:

− Cerere tip (Anexa 11);

− Adeverinţă medicală de la medicul specialist din specialitatea respectivă;

− Orice act care justifică situaţia medicală a studentului.

Dosarele se vor înregistra la Registratura U.O. (clădirea Rectoratului, etaj 1) și se vor depune la secretariatul Prorectorului SSV până la data de 30.10.2019.

Comisia de reducere/scutiri taxe de şcolarizare care va evalua și aviza dosarele pentru reducerea de taxă de școlarizare până la data de 15.11.2019.

 

III. Scutiri ale taxelor de şcolarizare pentru studenţii sportivi

Pot beneficia de scutire de taxă de școlarizare studenții sportivi componenți ai Clubului Sportiv Universitar Oradea și ai Asociațiilor Sportive ale Universității din Oradea:

Actele necesare completării dosarului sunt:

− Cerere tip (Anexa 11);

Copie după legitimarea la zi la CSU / ASFCUO;

– Adeverinţă de student de la secretariatul facultăţii / IOSUD.

Clubul Sportiv Universitar Oradea şi Asociaţiile Sportive ale Universităţii din Oradea vor întocmi și transmite listele nominale cu studenţii care pot beneficia de scutire de taxă.

Listele nominale și dosarele se vor înregistra la Registratura U.O. (clădirea Rectoratului, etaj 1) și se vor depune la secretariatul Prorectorului SSV până la data de 30.10.2019.

Comisia de reducere/scutiri taxe de şcolarizare care va evalua și aviza dosarele pentru reducerea de taxă de școlarizare până la data de 15.11.2019.

Studenţii pot beneficia de oricare din aceste facilități o singură dată pentru același an de studiu în cadrul unui program de studiu. În cazul în care studentul repetă anul de studiu, nu mai poate beneficia de scutirea sau reducerea taxei de școlarizare pentru acel an.

 

Descarcati:

Toamna Medicală Oradeană 10-13 octombrie 2019

NOU REAFISAT 10.10.2019 Program Toamna Medicală Orădeană 2019 – Ediţia XXVIII

NOUProgramul Sesiunii de Discipline Medicale in cadrul Toamnei Medicale Oradene Aula FMF 11.10.2019, ora 10:00

Manifestarea este creditată cu 18 credite EMC (doar pentru  participanții care sunt înscriși în Colegiul Medicilor)

 

 Taxe de participare:

 

Gradul didactic

 

 

SUMA

Profesor universitar 100 lei
Conferențiar universitar 80 lei
Șef de lucrări 60 lei
Asistent universitar 50 lei
Medic specialist / primar / farmacist 100 lei
Medic rezident 25 lei
Pensionari Gratuit
Studenți / masteranzi / doctoranzi Gratuit

 

Pentru înscrierea la Toamna Medicală Orădeană veți avea nevoie de: Copie carte de identitate sau pașaport, Gradul profesional (specialist/primar) și / sau Grad didactic, Specialitate, precum și CUIM (cod unic de identificare al medicului ce se găsește pe certificatul de membru al Colegiul Medicilor)

CUIM este absolut necesar pentru a putea obține credite de Educație Medicală Continuă.

 

Studenții se pot înscrie doar la Asociațiile Studențești.

Taxele se vor încasa începând cu 04.10.2019, la sediul Facultății de Medicină și Farmacie, etaj 1, Secretariat Masterat, între orele  900-1500.

Programul detaliat va fi disponibil în curând pe site-ul facultății: www.fmforadea.ro 

 

Pentru Medicii Stomatologi – Înscrierea se va face la COLEGIUL MEDICILOR STOMATOLOGI – manifestare creditată cu 8 credite EMC. Taxa 100 lei.

Cursul va avea loc în data de 11.10.2019 în cadrul TMO 2019 la Facultatea de Medicină și Farmacie

TMO 2019 – Curs Etiopatogenia Cancerului Oral – 11 octombrie 2019

 

Participanții care nu doresc credite EMC sau nu sunt înscriși în Colegiul Medicilor, pot achita *taxa conform tabelului afișat și vor primi certificat de participare fără credite EMC.

 

 Va așteptăm cu drag!

TMO 2019 – Curs Etiopatogenia Cancerului Oral – 11 octombrie 2019

Alegeri academice 2019/2020 – Alegeri academice 2019/2020

CV-urile și Planurile manageriale ale candidaților

 

Ciavoi Gabriela

Cismas-Pruteanu Petrisor

Hozan Calin-Tudor

Lazar Liviu

Rahota Daniela

Salajan Adriana-Marta

Vicas Laura-Gratiela

Zaha Dana-Carmen

Orar semestrul I – an universitar 2019/2020

ATENTIE acest orar este provizoriu si va suferi modificari. Va rugam urmariti aceasta pagina si mai ales pagina de Facebook a FMF pentru a fi la curent cu noutatile.

 

ORAR – Educație Fizică F.M.F. – sem.I, an universitar 2019/2020

 

Orar specilizări – licenţă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orar specilizări – masterat

 

 

Orar sali

Ceremonia de deschidere a noului an universitar 2019-2020

Conducerea Universității din Oradea vă invită să luați parte la Ceremonia de deschidere a noului an universitar 2019-2020.

Festivitatea va avea loc în data de octombrie 2019, începând cu ora 12.00, la Sala Polivalentă a Universității din Oradea (Campus central)