Home » 2020 » March

Monthly Archives: March 2020

Recent Posts

ANUNT în atenția studenților facultății – Ref. Burse sociale

Studenții care doresc să depună dosare pentru obținerea bursei sociale  sem.II, an universitar 2019/2020, vor depune documentele justificative doar online.

Documentele vor fi trimise în ordinea menționată în anunțul care este postat pe site-ul facultății aici: http://fmforadea.ro/anunt-important-burse-de-ajutor-social-cu-caracter-permanent-si-burse-pentrru-ajutor-social-ocazional-pentru-imbracaminte-si-incaltaminte-03-13 Documentele vor fi trimise numai în format pdf în perioada 30 martie 2020 – 30 aprilie 2020 la adresele de e-mail menționate mai jos:

 1. Medicină anul I și II malan_mariana@yahoo.com
 2. Medicină anul III și IV fsferle@uoradea.ro
 3. Medicină anul V și VI cnagy@uoradea.ro
 4. Medicină în limba engleză mbuciuman@oradea.ro sau doredanaf@yahoo.com
 5. Medicină dentară lazarzoia@yahoo.com

emuntean@uoradea.ro

 1. Farmacie mban@uoradea.ro
 2. AMG, BFK și RI dcret@uoradea.ro
 3. ND și TD aolteanu@uoradea.ro
 4. Masterat doinapente@yahoo.com

 

Vă rugăm să respectați perioada de trimitere a documentelor și formatul. Nu se vor lua în calcul documente trimise sub alt format decât pdf.

Important: Precizari cu privire la continutul dosarului pentru burse

 

Comisia de acordare a burselor FMF

Programul ”EURO 200” pentru anul 2020

Studenții în vârsta de până la 26 ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 250 lei pe membru de familie conform HG nr.297/03.05.2018. Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

Dosarele se vor depune la secretariat Prorector SSV – Universitatea din Oradea, str.Universității, nr.1 / Clădirea RECTORAT

21 aprilie 2020

 

Actele necesare în dosarul de candidatură al studentului pentru obținerea ajutorului financiar în vederea achiziționării de calculatoare în anul 2020

Cerere 

Calendar

In atentia studentilor FMF

Studenții facultății din anii IV, V sau VI de la programul de studii Medicină, Medicină în limba engleză și Asistență Medicală Generală care doresc să se înscrie ca voluntari în sprijinirea activităților din camerele de gardă, în funcție de evoluția infecțiilor sunt rugați să comunice la adresa de e-mail lsuta@uoradea.ro până la data de 20.03.2020: numele, prenumele, anul de studiu, programul de studii și numărul de telefon unde pot fi contactați.

 

Conducerea Facultății de Medicină și Farmacie

 

Taxe 2020/2021

 

Taxe 2020-2021 -HS nr.2 din 09.03.2020 – Anexa 4a – studii de licenta

Taxe 2020-2021 -HS nr.2 din 09.03.2020 – Anexa 4b – studii de masterat

Taxe 2020-2021 -HS nr.2 din 09.03.2020 – Anexa 4c – studii de doctorat

Taxe 2020-2021 -HS nr.2 din 09.03.2020 – Anexa 4h – Taxe in valuta

Alte taxe – HS nr.2 din 09.03.2020 – Anexa 4i

Dispoziția privind activitatea Bibliotecii Universității din Oradea

Download PDF

Dispozitie privind incasarea taxelor

Download PDF

Anunț Mobilități Erasmus+

În legatură cu măsurile privind reducerea riscului de raspândire a infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2, cu aplicabilitate în derularea mobilitîților de tip ERASMUS+, vă comunicîm următoarele:

 1. Guvernul Romaniei – Comitetul Național pentru Situatii Speciale de Urgenta a adoptat Hotararea nr. 6/09.03.2020, in care la art.5 se precizeaza: “Programele de studii privind schimbul de experienta, respectiv stagiile de practica in spitale ale studentilor si cursantilor scolilor post liceale sanitare se sisteaza, daca nu au fost incepute anterior datei adoptarii prezentei hotarari.”
 2. In baza acestei Hotarari, Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale – ANPCDEFP, a transmis prin email o informare privind suspendarea mobilitatilor in intervalul 10.03.2020-31.03.2020. Informatii suplimentare sunt postate pe site-ul ANPCDEFP la adresa: https://www.erasmusplus.ro/stire/vrs/IDstire/742 (link-ul din fisierul pdf anterior a fost alterat la conversia pdf). Evidentiem urmatoarele: “În urma măsurilor adoptate de Comitetul Naţional pentru Situatii Speciale de Urgenta din data de 9 martie 2020, respectiv “sistarea programelor de studii privind schimbul de experienta pana la 31 martie” a.c., toate mobilitățile din cadrul programelor Erasmus+, Corpul European de Solidaritate si Granturile Spatiului Economic European (SEE) se suspenda pana la aceeasi data (!plecările sau sosirile stabilite in acest interval!).”
 3. In perioada anteriora, cu infectii generalizate doar in statele: China, Italia, Coreea de Sud si Iran, s-a primit la DRI un email privind sistarea si reprogramarea mobilitatilor spre/dinspre aceste tari, cu mentiuni referitoare la modalitatile de recuperare a sumelor cheltuite pentru rezervari si care nu au putut fi recuperate (fisierul: “03 Fwd bpe Indrumari aditionale COVID-19“, anexat). Ulterior trimiterii informarii de la punctul 2 privind suspendarea mobilitatilor ERASMUS+,  s-a comunicat telefonic la DRI faptul ca aceste conditii se aplica la toate tarile.
 4. A fost primita o informare si referitor la posibilitatea extinderii programelor de tip KA 107, confirmata atat pentru aceste programe cat si pentru cele de tip KA 103 prin email-ul ulterior: “05 FW bpe Prelungire proiecte de mobilitate pana la 36 de luni”. In  acest ultim email se mentioneaza ca se vor furniza informatii suplimentare privind invocarea clauzei de forta majora pentru suspendarea mobilitatilor, in zilele urmatoare. Veti fi informati in momentul primirii acestor clarificari.

 

Anunt Important – Burse de ajutor social cu caracter permanent si Burse pentrru ajutor social ocazional pentru imbracaminte si incaltaminte

Pentru  obţinerea  burselor  de susținere financiară a studenților cu venituri reduse, BURSA DE AJUTOR SOCIAL cu caracter permanent  și BURSA PENTRU AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL PENTRU ÎMBRĂCĂMINTE și ÎNCĂLȚĂMINTE- care se acordă o dată pe semestru,  studenții  trebuie să depună  o   cerere   și  actele  justificative  privind  situația   socială în perioada:   

01.04.2020 – 10.04.2020, la secretariatul facultății.

 

Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata anului universitar, studenții proveniți din medii socioeconomice defavorizate, din familii defavorizate și celor pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul, în vederea parcurgerii  programelor de studii la care sunt înscriși, pe bază de cerere (Anexa 3)

 

Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului

a) veniturile salariale şi asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; lunile care se iau în calcu sunt decembrie, ianuarie și februarie;

b) pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadrați în gradul I de invaliditate, precum și pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau fondurile de pensii facultative și indiferent de tipul acestora, în conformitate cu Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) venituri obţinute din activităţi agricole conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

d) alocaţiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) alocaţii de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f) venituri obţinute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

g) ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, inclusiv indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav;

h) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor prin centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;

i) drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen redus, studenţii şi elevii unităţilor de învăţământ din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională şi persoanele civile, precum şi cele ale gradaţilor şi soldaţilor concentraţi sau mobilizaţi;

j) orice venituri realizate din activităţile economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;

k) orice venituri realizate din meserii liberale şi din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;

l) dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se realizează prin raportarea acestora la 12;

 

Documente justificative pentru obţinerea bursei sociale, după caz, sunt:

 1. Înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale. În cazul în care niciunul dintre părinți nu obține venituri, aceștia depun o declarație notarială pe proprie răspundere în acest sens, însoțită de documentele: adeverință venit de la finanțe sau adeverință de la primărie;
 2. Pentru situațiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate;
 3. Copii de pe certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinților, dacă este cazul, adeverință din centrul de plasament, etc;
 4. Certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, care să ateste încadrarea diagnosticului în prevederile art.6.alin.(2) lit.b) din Ordinul 3392/2017 și dovada luării în evidență de către medicul de la cabinetul medical al UO;
 5. Declarație pe propria răspundere (Anexa 4);
 6. Orice act care justifică situaţia socială a studentului.

 

Menționăm că salariul minim pe economie este de 1.346 lei. 

Bursa de ajutor social NU se cumulează cu alte tipuri de bursă!

 

Calendarul general de acordare a burselor la Universitatea din Oradea pentru semestrul II, an universitar 2019/2020 – Facultatea de Medicină și Farmacie

Anexa 3 – model

Anexa 4 – model 

Anunt Important – Important Announcement – Suspendare cursuri pana in 31.03.2020

ANUNȚ IMPORTANT

Având în vedere contextul epidemiologic de infecție cu coronavirus (COVID-19) se suspendă activitatea didactică cu studenții la toate programele de studii din cadrul Facultății de Medicină și Farmacie până la data de 31.03.2020.

Activitatea didactică se va desfășura online în această perioadă.

IMPORTANT ANNOUNCEMENT

Regarding the actual epidemiologic context of Corona virus (COVID-19) infection, the didactic activity with students is suspended at all study programms of the Faculty of Medicine and Pharmacy, until 31st of March.

Didactic activities (hours) will take place online during this period.

Informări COVID-19 – Adresă de la Direcția de Sănătate Publică Bihor

Adresa UO informare – recomandare amanare / anulare vizite in/din zonele de risc

Lista regiunilor si localitatilor din zona ROSIE si zona GALBENA cu transmitere a COVID-19_Actualizare 02.03.2020 


Adresa unitati invatamant superior

Chestionar puncte de frontiera lb. chineza

Chestionar puncte de frontiera lb. engleza

Chestionar puncte de frontiera lb. română