Home » 2020 » October

Monthly Archives: October 2020

Recent Posts

Anunț important în atenția cadrelor didactice și studenților Facultății de Medicină și Farmacie

Având în vedere apariția a 2 cazuri de infectare cu noul coronavirus SAR-CoV-2 în rândul personalului didactic auxiliar din cadrul secretariatului Facultății de Medicină și Farmacie, precum și accesul și interacțiunea studenților cu personalul acestui departament  se suspendă pentru o perioadă de 28 zile activitatea didactică care presupune prezența fizică studenților și desfășurarea activităților conform ”Scenariului 3: Participarea tuturor studenților la activități didactice doar online”

Din data de 20 octombrie 2020 studenții nu vor mai avea acces fizic în facultate până în data de  17 noiembrie 2020

Vă mulțumim pentru înțelegere și colaborare

Conducerea FMF

ANUNT Referitor la selectia studentilor care doresc să participe la mobilităti în cadrul programului ERASMUS+ în anul universitar 2020/2021

Selectia pentru studenti va avea loc în data de 30 octombrie 2020 fara prezenta candidatilor

 

Dosarele pentru selectia studentilor se pot trimite pe adresele de email

maria.domuta@yahoo.com

fritea_luminita@yahoo.com

până la data de 28 octombrie 2020 ora 1600

 

În vederea promovării unui număr cât mai mare de mobilităti, studentii vor fi selectati pentru mobilităti de studiu de un semestru (5 luni), respectiv de 2 luni, în cazul mobilitătilor de plasament. În acelasi timp, un student va avea oportunitatea de a participa la mai multe mobilităti într-un singur an universitar, putând opta pentru câte o mobilitate în fiecare semestru.

 

Dosarele se trimit pe adresele de email:

maria.domuta@yahoo.com; fritea_luminita@yahoo.com

 

Dosarele de candidatură ale studentilor (pentru fiecare mobilitate dorita se trimite dosar separat) vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:

 • – CV format Europass cu poză tip pasaport;
 • – Scrisoare de intentie (datata si semnata) – cu mentionarea:
 • – specializarea de studiu a studentului
 • – cel putin două destinatii, în ordinea preferintelor;
 • – tipul de mobilitate dorit: studiu (care semestru) sau plasament (= practica de vara);
 • – Copie Carte de Identitate;
 • – Atestat competentă lingvistică (*)

(*) Este necesar în momentul plecării

 

 

Link-ul referitor la MOBILITATI ERASMUS+ este acesta:

Universitatea din Oradea | Erasmus mobilităti

în functie de interes, doritorul va accesa ceea ce îl interesează/ i se potriveste (unde va afla mai multe detalii în fiecare caz): 

– pentru studenti (incoming, outgoing)

– selectii

– acorduri

A N U N Ț – Programare acces studenți la secretariatul facultății  

Ca urmare a evoluției nefavorabile a situației pandemiei cu virusul SARS-CoV-2, respectiv a creșterii semnificative a numărului de cazuri din ultima perioadă, conducerea Facultății de Medicină și Farmacie a decis ca accesul studenților la secretariatul facultății să se facă strict pe bază de programare.

Programarea se face prin trimiterea unui e-mail la secretara responsabilă de programul de studii și anul în care este înmatriculat studentul, urmând ca studentul să primească răspuns cu data și ora la care se va prezenta la secretariat.

De luni, 19.10.2020 accesul în secretariat va fi permis doar în baza programării prealabile.

Considerăm că riscurile atât pentru studenți cât și pentru personalul din secretariat, provin din interacțiunile personale, motiv pentru care recomandăm insistent studenților respectarea  acestei decizii.

Adresele de e-mail la care se face programarea sunt disponibile pe site-ul facultății aici: http://fmforadea.ro/contact

Dacă evoluția situației la nivel național și local va fi în continuare nefavorabilă, vom comunica în timp util eventualele schimbări.

Conducerea F.M.F.

 

 

 

Îndrumători de an, an universitar 2020/2021

Download PDF

Modalități de achitare a taxei și termene de plată

Download PDF

Calendar general acordare burse, sem. I an universitar 2020/2021

Download PDF

Anunt cereri burse sociale – acte justificative

Pentru  obţinerea  burselor  de susținere financiară a studenților cu venituri reduse, BURSA DE AJUTOR SOCIAL cu caracter permanent  și BURSA PENTRU AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL PENTRU ÎMBRĂCĂMINTE și ÎNCĂLȚĂMINTE- care se acordă o dată pe semestru,  studenții  trebuie să depună  o   cerere   și  actele  justificative  privind  situația   socială până la data de: 20.10.2020, la secretariatul facultății.

Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata anului universitar, studenții proveniți din medii socioeconomice defavorizate, din familii defavorizate și celor pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul, în vederea parcurgerii  programelor de studii la care sunt înscriși, pe bază de cerere (Anexa 3)

 

Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului

a) veniturile salariale şi asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare pe ultimele trei luni calendaristice;

b) pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadrați în gradul I de invaliditate, precum și pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau fondurile de pensii facultative și indiferent de tipul acestora, în conformitate cu Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) venituri obţinute din activităţi agricole conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

d) alocaţiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) alocaţii de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f) venituri obţinute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

g) ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, inclusiv indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav;

h) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor prin centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;

i) drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen redus, studenţii şi elevii unităţilor de învăţământ din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională şi persoanele civile, precum şi cele ale gradaţilor şi soldaţilor concentraţi sau mobilizaţi;

j) orice venituri realizate din activităţile economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;

k) orice venituri realizate din meserii liberale şi din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;

l) dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se realizează prin raportarea acestora la 12;

Documente justificative pentru obţinerea bursei sociale, după caz, sunt:

 1. Înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale. În cazul în care niciunul dintre părinți nu obține venituri, aceștia depun o declarație notarială pe proprie răspundere în acest sens, însoțită de documentele: adeverință venit de la finanțe sau adeverință de la primărie;
 2. Pentru situațiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate;
 3. Copii de pe certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinților, dacă este cazul, adeverință din centrul de plasament, etc;
 4. Certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, care să ateste încadrarea diagnosticului în prevederile art.6.alin.(2) lit.b) din Ordinul 3392/2017 și dovada luării în evidență de către medicul de la cabinetul medical al UO;
 5. Declarație pe propria răspundere (Anexa 4);
 6. Orice act care justifică situaţia socială a studentului.

Menționăm că salariul minim pe economie este de 1.346 lei.

Bursa de ajutor social NU se cumulează cu alte tipuri de bursă!

Anunţ bursă de performanță sau bursă specială

Studenții care solicită bursa de performanță SAU bursa specială în anul universitar 2020/2021 (12 luni),  sunt rugați să depună actele necesare inclusiv cererea (Anexa 3). Pentru obținerea BURSELOR   DE PERFORMANȚĂ sau SPECIALE, se depune câte un dosar cu toate actele justificative, pentru fiecare tip de bursă solicitată.

Actele justificative depuse în dosarul pentru Bursa de PERFORMANȚĂ NU pot să fie aceleași cu actele justificative depuse pentru Bursa SPECIALĂ.

Atât Bursa de Performanță cât și Bursa Specială se acordă anual, câte 12 luni calendaristice pe bază de dosar, cu excepția studenților din anul terminal care primesc bursă până în ultima zi de susținere a examenului de licență sau disertație.

Bursa de Performanță și Bursa Specială se acordă începând cu anul II de studii.

Dosarele se vor depune până la data de 20 octombrie 2020, la secretariat.

Studenții care solicită bursă de performanță sau bursă specială  trebuie să depună cerere și acte justificative până la data menționată mai sus, pentru fiecare tip de bursă, doar pentru activități desfășurate în  anul universitar 2019/2020,  (perioada 01.10.2019 – 30.09.2020)

 

Anunț burse NonUE

BURSELE ACORDATE DE GUVERNUL ROMÂNIEI ÎN ANUL ACADEMIC 2020- 2021

Candidați eligibili:

– studenți străini din alte țări decât statele membre ale UE, Spațiul Economic European și Confederația Elvețiană – studenți la programe de studiu în limba română

– Media minimă: 7,00 pentru anii anteriori de studiu

– au obținut toate creditele pentru toți anii de studii

Documente necesare:

 1. Situație școlară, pentru studenții înmatriculați la programul de studii -cicluL I (licență).
 2. Copia legalizată a diplomei de licență și a suplimentului la diplomă, pentru candidații care au absolvit studiile de licență și care sunt înscriși la studii postuniversitare.
 3. Copie legalizată a certificatului de naștere;
 4. Copie după pașaport;
 5. Copie după permisul de ședere în România;
 6. NUMAI pentru candidații înmatriculați la studii de doctorat: CV, lista lucrărilor științifice, publicații în domeniul de studiu, eseuri și recomandări din partea a cel puțin 2 profesori sau specialiști în domeniul studiilor solicitate.
 7. Copii ale certificatelor care atestă participarea la evenimente din domeniul de studiu (de exemplu, congres, conferință, simpozion, dezbateri, evenimente organizate de facultate) – în cazul unui punctaj egal pentru fiecare nivel de studii

 Prioritatea va fi acordată după cum urmează: doctoranzi, studenți rezidenți, masteranzi și studenți.

TERMEN DE depunere a dosarelor de candidatură: 23 Octombrie  2020- 12:00

DOSARELE DE CANDIDATURĂ  TREBUIE DEPUSE LA DEPARTAMENTUL DE RELAȚII INTERNAȚIONALE

PROIECT – Integrarea cunoștințelor teoretice și practice pentru dobândirea competențelor profesionale în domeniul sănătate – selectie grup tinta

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU UNIVERSITĂȚI – SGCU-SS

BENEFICIAR: Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicină și Farmacie

TITLUL PROIECTULUI: Integrarea cunoștințelor teoretice și practice pentru

dobândirea competențelor profesionale în domeniul sănătate (ICT-CPDS)

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea ratei de abandon școlar la nivelul anului întâi de studii cu 3%

Obiective specifice:

 • Creșterea gradului de informare și de conștientizare cu privire la învățământul universitar pentru studenți
 • Organizarea cursurilor de remediere și inițiere și a programelor de tutorat pentru 60 de studenți selectați timp de 2 ani
 • Participarea la acțiuni formative de consiliere profesională, interacțiuni cu tutorii, vizite de studii și workshop-uri tematice
 • Dotarea unui spațiu de învățare și relaxare pentru studenți

Perioada de derulare: 1 octombrie 2020 – 1 iulie 2022

Grup țintă – 120 de studenți ai Facultății de Medicină și Farmacie, anul I de studiu, care provin din categorii cu grad ridicat de risc (Studenți admiși la facultate cu media mai mică sau egală cu 7, studenți cu media mai mică sau egală cu 7 la examenul de Bacalaureat; studenți din mediul rural; studenți cu burse sociale, cu dizabilități sau boli cronice, orfani, familii cu venituri mici). Se oferă șansa tuturor studenților de a beneficia de proiect, dacă participă la evaluarea cu privire la cunoștințele de bază din materiile fundamentale.

Studenții care sunt interesați să participe la acest proiect sunt rugați să contacteze directorul de proiect

Prof.univ. dr. habil. Jurca Tünde (Tel:0722476454)