Home » Admitere » Admitere 2014 – studii universitare de masterat

Admitere 2014 – studii universitare de masterat

NOU Rezultate Admitere Master – sesiunea septembrie 2014

Admiterea la studii universitare de masterat

  1. Managementul afecțiunilor aparatului locomotor

Total 50 locuri din care 6 locuri la buget / 2 ani – 120 credite

  1. Managementul Serviciilor de Sănătate                  

Total 50 locuri din care 5 locuri la buget / 2 ani – 120 credite

Criterii de admitere:

Media examenului de absolvire a studiilor de licență

Departajare în caz de medii egale: nota obținută la proba examenul de licență proba 1 – Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate

Calendarul concursului

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea septembrie 2014:

1518 septembrie 2014 – înscrierea candidaţilor;

21 septembrie 2014 – afişarea rezultatelor;

22 – 24 septembrie 2014 – confirmarea înscrierii candidaţilor admişi;

25 septembrie 2014 – predarea listelor finale la Rectorat şi afişarea lor, după semnare, la sediul facultăţii.

Înscrierile se fac la secretariatul Facultăţii de Medicină şi Farmacie, situat în Oradea, str. P-ţa 1 Decembrie, nr.10, între orele 900-1600

 

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidaţi cu vârsta până în 25 de ani:

  • – orfanii de ambii părinţi;
  • – cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;
  • – cei ai căror părinţi sunt angajaţi ai Universităţii din Oradea (cel puțin unul dintre părinți);
  • – cei care au părinţi cadre didactice în activitate (în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale, art. 277 ).

Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de admitere          vor prezenta unul din următoarele documente:

  • – copii după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
  • – adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
  • – adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate a susţinătorilor legali;
  • – adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal nedidactic încadrat în Universitatea din Oradea aflat în activitate a susţinătorilor legali;

Taxele se achită la Caseria Universității, str. Universității nr.1 

Taxa de înscriere la concursul de admitere – 150 RON

Taxa de înmatriculare – 100 RON

Taxa anuală de școlarizare – 2600 RON/ an ( se plătește în 3 tranșe).

Pentru cei ce plătesc integral taxa de școlarizare, se acordă o reducere de 5%.


Înscrierea la concursul de admitere

La programele de studii de MASTERAT din cadrul Facultății de Medicină și Farmacie se pot înscrie absolvenți de studii superioare cu diplomă de licență din domeniul Sănătate și domenii înrudite.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii, vor completa o cerere tip de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte:

a) Diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de o adeverință doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate) + suplimentul la Diplomă (Foaie matricolă) sau pentru absolvenții promoției 2014, adeverința în original care menționează faptul că nu a fost eliberată diploma de licență, durata de valabilitate și media anilor de studii, (cu taxă sau Buget / an de studiu) și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă.

b) Diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate)

c) Certificatul de naştere în copie legalizată ;

d) Certificat de căsătorie în copie legalizată, dacă este cazul;

e) Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

f) 2 fotografii tip buletin de identitate ;

g) Carte de identitate sau paşaport (original pentru conformitate) şi copie;

h) Chitanţă de achitare a taxei de înscriere (150 lei achitată la Caseria Universității din Oradea, str. Universității nr.1)

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.

 

OBS! Toți cadidații care au studiat 5 sau 6 ani de studiu OBLIGATORIU trebuie să aducă o adeverință cum au studiat cei 5 sau 6 ani (Taxă sau Buget) și perioada în care a beneficiat de bursă /an universitar/ an de studiu.

În situația în care nu se aduce adeverința doveditoare nu se poate opta pentru locurile fără taxă (Bugetate)

Confirmarea locului

Candidaţii reuşiţi la examenul de admitere care nu-şi vor confirma înscrierea în termenul prevăzut, îşi pierd locul ocupat prin concurs.

Pentru confirmarea locului:

Toți candidații trebuie să plătească la Caseria Universității taxa de înmatriculare 100 RON

Candidații admiși la forma cu taxă, vor plăti la Caseria Universității 100 RON taxa de   înmatriculare + prima tranșă din taxa anuală de școlarizare.

Pentru confirmarea locului chitanța(ele) plătite trebuie aduse la secretariatul facultății.