Home » Admitere 2017

Admitere 2017

Admiterea la studii universitare de licenta

Anunt date simulare examen 2017 (2)

Anunt date simulare examen 2017 (1)

A N U N Ț – Cărțile cu teste grilă admiterea 2017 pentru toate programele de studii (inclusiv Medicină și Farmacie în limba maghiară) le puteți achiziționa la prețul de 50 lei de la Facultatea de Medicină și Farmacie, P-ța 1 Decembrie nr. 10, etaj. 1, Secretariat – Masterat  Luni – Vineri între orele 900 – 1500 

Criterii de admitere

Tematica admitere

Metodologii


Calendarul concursului de admitere studii universitare de licenţă

Perioada de desfășurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2017:

■ 11 – 25 iulie 2017 – înscrierea candidaţilor;

26 – 27 iulie 2017 – susţinerea probelor de concurs;

■ 28 iulie 2017 – afişarea rezultatelor;

■ 29 – 30 iulie 2017 – confirmarea înscrierii candidaţilor admişi;

■ 31 iulie 2017 – reconfirmări pentru locurile neconfirmate în perioada 29 – 30 iulie 2017;

■ 01 august 2017 – predarea listelor finale la Rectorat şi afişarea lor, după semnare, la sediul facultăţii.

Înscrierile se fac la secretariatul Facultăţii de Medicină şi Farmacie, situat în Oradea, str. P-ţa 1 Decembrie nr.10, între orele 900-1600, iar sâmbăta şi duminica între orele 900-1200.

Candidaţii reuşiţi la examenul de admitere care nu-şi vor confirma înscrierea în termenul prevăzut, îşi pierd locul ocupat prin concurs.


Taxe admitere

 • Taxa de înscriere la concursul de admitere – 150 RON
 • Taxa pentru contestaţii – 150 RON
 • Taxa de înmatriculare – 100 RON
 • Taxă procesare dosar (numai pentru studenții străini) – 150 Euro

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidaţi cu vârsta până în 25 de ani:

 • orfanii;
 • cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;
 • cei care au cel puțin un părinte angajat sau pensionat al Universităţii din Oradea ;
 • cei care au cel puțin un părinte personal didactic sau didactic auxiliar, aflat în activitate sau pensionat;
 • cei care au obținut în perioada studiilor liceale premii/distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale sau internaționale.

Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de admitere vor prezenta unul din următoarele documente:

 • copie după certificatul de deces al părintelui (în cazul celor orfani);
 • adeverință de la Centrele de plasament sau case de tip familial (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat a susţinătorilor legali;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau nedidactic încadrat în Universitatea din Oradea aflat în activitate sau pensionat a susţinătorilor legali; 
 • documente care să ateste obținerea în perioada studiilor liceale distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale sau internaționale.
 • Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de către Comisia de Admitere a facultății.

Admiterea la studii universitare de masterat

Sesiunea SEPTEMBRIE 2017

34 locuri bugetate (fără taxă) pentru ambele programe de studii:

 1.   Managementul afecțiunilor aparatului Locomotor

 Total 50 locuri / 2 ani – 120 credite

 1. Managementul Serviciilor de Sănătate                          

 Total 50 locuri / 2 ani – 120 credite

Criterii de admitere: Interviu, susținut în fața comisiei de admitere prin prezentarea planului propriu de dezvoltare a carierei, cu obținerea unei note.

Departajare în caz de medii egale:

 • Media examenului de licență;
 • Nota obținută la examenul de licență la proba 1;
 • Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specalitate.

Calendarul concursului

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea septembrie 2017:

0415 septembrie 2017 – înscrierea candidaţilor

18 septembrie 2017 – susținerea probelor de concurs;

18 septembrie 2017 – afişarea rezultatelor

19 – 20 septembrie 2017confirmarea înscrierii candidaţilor admişi;

21 septembrie 2017 – reconfirmarea pentru locurile neconfirmate în perioada        19-20 septembrie 2017;

22 septembrie 2017 – predarea listelor finale la Rectorat şi afişarea lor, după     semnare, la sediul facultăţii.

Înscrierile se fac la secretariatul Facultăţii de Medicină şi Farmacie, situat în Oradea, str. P-ţa 1 Decembrie, nr.10, de luni până vineri între orele 900-1600, Sâmbătă și Duminică între orele 900-1200

 

Taxe :         

 • Taxa de înscriere la concursul de admitere – 150 RON
 • Taxa de înmatriculare – 100 RON
 • Taxa pentru contestații – 150 RON
 • Taxa procesare dosar ( numai pentru studenții străini) – 150 EURO
 • Taxa  anuală  de  școlarizare – 2600 RON/ an ( se plătește în 3 tranșe).
 • Pentru cei ce plătesc integral taxa de școlarizare, se acordă o reducere de 5%.

                 

Înscrierea la concursul de admitere

La programele de studii de MASTERAT din cadrul Facultății de Medicină și Farmacie se pot înscrie absolvenți de studii superioare cu diplomă de licență din domeniul Sănătate și domenii înrudite.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii, vor completa o cerere tip de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte:

a) Diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta, în original + suplimentul la diplomă sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate) sau adeverință eliberată de către instituția de învățământ (în cazul absolvenților care au susținut examenul de licență în anul 2017);

b) Diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate).

c) Certificatul de naştere în copie simplă + originalul pentru conformitate;

d) Certificat de căsătorie în copie simplă + originalul pentru conformitate, dacă este cazul;

e) Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează și care să ateste starea de sănătate;

f) 2 fotografii tip buletin;

g) Carte de identitate copie simplă sau copie paşaport + original pentru conformitate;

h) Chitanţă de achitare a taxei de înscriere (150 lei)

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.

Toți cadidații care au studiat 5 sau 6 ani de studiu OBLIGATORIU trebuie să aducă o adeverință cum au studiat cei 5 sau 6 ani (Taxă sau Buget) și perioada în care a beneficiat de bursă /an universitar/ an de studiu.

În situația în care nu se aduce adeverința doveditoare nu se poate opta pentru locurile fără taxă (Bugetate)

 

Confirmarea locului

 • Candidaţii reuşiţi la examenul de admitere care nu-şi vor confirma înscrierea în termenul prevăzut, îşi pierd locul ocupat prin concurs.

Pentru confirmarea locului:

 •  Toți candidații admiși trebuie să plătească la Caseria Universității taxa de înmatriculare 100 RON
 •  Candidații admiși la forma cu taxă, vor plăti la Caseria Universității 100 RON taxa de   înmatriculare + prima tranșă din taxa anuală de școlarizare (870 lei)
 • Pentru confirmarea locului chitanța(ele) plătite trebuie aduse OBLIGATORIU la secretariatul facultății.

FMF Oradea pe Facebook

CCMIP pe Facebook

Join CCMIP pe Facebook