Home » Admitere 2018

Admitere 2018

NOU Anunt – suplimentarea numărului de simulări

Cărțile cu teste grilă admiterea 2018

Date simulare examen de admitere 2018

 

Criterii de admitere

 

Tematica

Taxe

Medologii


Înscrierea la concursul de admitere – Acte necesare

A. CANDIDAȚI ROMÂNI SAU DIN STATE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE, AI STATELOR APARȚINÂND SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN ȘI AI CONFEDERAȚIEI ELVEȚIENE CARE AU DIPLOMA DE BACALAUREAT OBȚINUTĂ ÎN ROMÂNIA

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii, vor completa o cerere tip de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte într-un dosar plic:

a) Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau copie simplă, certificată cu originalul de instituția unde este depus originalul documentului, însoțită de adeverința doveditoare a depunerii originalului la instituția respectivă – în cazul în care candidatul are depus originalul la o altă instituție) sau, în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoția 2018, adeverința eliberată de către instituția de învățământ (în aceleași condiții ca și diploma de bacalaureat);
b) Certificatul de naştere în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul original pentru certificare în acest caz);
c) Certificat de căsătorie în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul original pentru certificare în acest caz) dacă este cazul;
d) Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează și care să ateste starea de sănătate;
e) 4 fotografii tip buletin;
f) Carte de identitate (original pentru conformitate) şi copie;
g) Chitanţă/ordin de plată de achitare a taxei de înscriere sau dovada aprobării scutirii de taxă de înscriere;
Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.

DOSARELE INCOMPLETE NU SE PREIAU.
B. CANDIDAȚI ROMÂNI SAU DIN STATE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE, AI STATELOR APARȚINÂND SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN ȘI AI CONFEDERAȚIEI ELVEȚIENE CARE AU DIPLOMA DE BACALAUREAT OBȚINUTĂ ÎN AFARA ROMÂNIEI

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii, vor completa o cerere tip de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte într-un dosar plic:

a) Atestatul de recunoaștere a studiilor liceale, eliberat de Ministerul Educației Naționale;
b) Diploma de bacalaureat în original și traducerea legalizată în limba română;
c) Certificat de competență lingvistică pentru limba română (în cazul înscrierii la programele de studii cu predare în limba română);
d) Certificatul de naştere în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul original pentru certificare în acest caz);
e) Certificat de căsătorie în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul original pentru certificare în acest caz) dacă este cazul;
f) Certificat medfical din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
g) 4 fotografii tip buletin;
h) Copie pașaport sau C.I. (se va prezenta și originalul pentru conformitate);
i) Chitanţă/ordin de plată de achitare a taxei de înscriere;
Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.

DOSARELE INCOMPLETE NU SE PREIAU.


Calendarul concursului de admitere studii universitare de licenţă

Perioada de desfășurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2018:

■ 05 – 26 iulie 2018 – înscrierea candidaților;
27 – 28 iulie 2018 – susţinerea probelor de concurs;
■ 28 iulie 2018 – afişarea rezultatelor;
■ 29 – 30 iulie 2018 – confirmarea înscrierii candidaţilor admişi;
■ 31 iulie 2018 – reconfirmări pentru locurile neconfirmate în perioada 29 – 30 iulie 2018;
■ 01 august 2018 – predarea listelor finale la Rectorat şi afişarea lor, după semnare, la sediul facultăţii.

Înscrierile se fac la secretariatul Facultăţii de Medicină şi Farmacie, situat în Oradea, str. P-ţa 1 Decembrie nr.10, între orele 9.00-16.00 (de luni până vineri), sâmbăta între orele 9.00-12.00.

Candidaţii reuşiţi la examenul de admitere care nu-şi vor confirma înscrierea în termenul prevăzut, îşi pierd locul ocupat prin concurs.

Taxe admitere

 • Taxa de înscriere la concursul de admitere – 150 RON
 • Taxa pentru contestații – 150 RON
 • Taxa de înmatriculare – 100 RON
 • Taxă procesare dosar (pentru candidații cu studii anterioare efectuate în străinătate) – 150 Euro

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidați cu vârsta până în 25 de ani:

 • orfanii;
 • cei aflați în centrele de plasament sau case de tip familial;
 • cei care au cel puțin un părinte angajat sau pensionat al Universității din Oradea ;
 • cei care au cel puțin un părinte personal didactic sau didactic auxiliar, aflat în activitate sau pensionat;
 • cei care au obținut în perioada studiilor liceale premii/distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale sau internaționale (premiile I, II și III) recunoscute de MEN la disciplinele din care se susține examenul de admitere (biologie sau chimie).

Candidații care solicită scutirea de la plata taxei de admitere vor prezenta unul din următoarele documente:

 • copie după certificatul de deces al părintelui (în cazul celor orfani);
 • adeverință de la Centrele de plasament sau case de tip familial (în cazul celor aflați în această situație);
 • adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat a susținătorilor legali;
 • adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic sau nedidactic încadrat în Universitatea din Oradea aflat în activitate sau pensionat a susținătorilor legali;
 • documente care să ateste obținerea în perioada studiilor liceale distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale sau internaționale (premiile I, II și III) recunoscute de MEN la disciplinele din care se susține examenul de admitere (biologie sau chimie).

Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de către Comisia de Admitere a facultății.