Home » Admitere » Admiterea 2012 pentru cetăţeni ai Republicii Moldova, tări învecinate şi diaspora

Admiterea 2012 pentru cetăţeni ai Republicii Moldova, tări învecinate şi diaspora

Candidaţii cetăţeni ai Republicii Moldova, cu domiciliul în Republica Moldova, absolvenţi de licee din România, se pot înscrie şi pot candida pe locurile subvenţionate de la buget alocate Universităţii din Oradea, special destinate, conform reglementărilor.

În acest caz, pe lângă documentele solicitate la nivel de facultate pentru înscrierea la concurs, candidatul va depune o cerere tipizată la secretarul şef al universităţii pentru participare la concursul de admitere pe locurile subvenţionate de la buget alocate distinct candidaţilor cetăţeni ai Republicii Moldova, absolvenţi de licee din România (formularul de cerere se găseşte la secretarul şef al universităţii).

În prima fază, candidaţii participă la concursul de admitere la nivel de facultate, conform metodologiei de admitere, pe locurile cu taxă alocate facultăţii.

După finalizarea admiterii la nivel de facultate, candidatul primeşte statutul de admis cu taxă sau respins cu taxă.

În faza a doua participă doar candidaţii care au obţinut media la admitere cel puţin 5 (cinci). Astfel, după finalizarea admiterii la toate facultăţile şi centralizarea datelor, pe baza mediei obţinute la concursul de admitere la nivel de facultate, candidaţii participă, la nivel de universitate, la concursul pentru ocuparea locurilor subvenţionate de la buget, special destinate lor.

Comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună în ordinea descrescătoare a mediilor la admitere. Această listă va fi afişată la avizierul central al universităţii.

În limita locurilor bugetate special alocate, candidatul va primi statutul de admis fără taxă sau respins fără taxă. Acest statut va fi transmis facultăţii unde s-a înscris candidatul în prima fază. În cazul în care candidatul este respins fără taxă, el revine la statutul iniţial primit după concursul la nivel de facultate (admis cu taxă sau respins cu taxă).

La finalizarea admiterii, Comisiile de admitere pe facultate vor trimite la Departamentul de Relaţii Internaţionale copii ale dosarelor candidaţilor admişi şi confirmaţi pentru a fi trimise la  Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în vederea obţinerii avizului de înmatriculare la  Universitatea din Oradea.