Home » Info studenti » Bursele acordate de Guvernul României în anul academic 2019- 2020

Bursele acordate de Guvernul României în anul academic 2019- 2020

Candidaţi eligibili:

– studenţi străini din alte ţări decât statele membre ale UE, Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană – studenţi la programe de studiu în limba română

– Media minimă: 7,00 pentru anii anteriori de studiu

– au obţinut toate creditele pentru toţi anii de studii

 

Documente necesare:

1. Situaţie şcolară, pentru studenţii înmatriculaţi la programul de studii -cicluL I (licenţă).

2. Copia legalizată a diplomei de licenţă şi a suplimentului la diplomă, pentru candidaţii care au absolvit studiile de licenţă şi care sunt înscrişi la studii postuniversitare.

3. Copie legalizată a certificatului de naştere;

4. Copie după paşaport;

7. Copie după permisul de şedere în România;

8. NUMAI pentru candidaţii înmatriculaţi Ia studii de doctorat: CV, lista lucrărilor ştiinţifice, publicaţii în domeniul de studiu, eseuri şi recomandări din partea a cel puţin 2 profesori sau specialişti în domeniul studiilor solicitate.

9. Copii ale certificatelor care atestă participarea la evenimente din domeniul de studiu (de exemplu, congres, conferinţă, simpozion, dezbateri, evenimente organizate de facultate) – în cazul unui punctaj egal pentru fiecare nivel de studii

Prioritatea va fi acordată după cum urmează: doctoranzi, studenţi rezidenţi, masteranzi si studenţi.

 

TERMEN DE depunere a dosarelor de candidatură: 23 Octombrie 2019-12:00

DOSARELE DE CANDIDATURĂ TREBUIE DEPUSE LA DEPARTAMENTUL DE RELAŢII INTERNATIONALE

9 9