Home » Consiliul FMF

Consiliul FMF

 1. univ.dr. Maghiar Marius Adrian – Decan – Membru titular
 2. univ.dr. Bodog Florian  – Prodecan –   Membru titular
 3. univ..dr.Pallag Annamaria – Prodecan –  Membru titular
 4. univ.dr. Lazăr Liviu –Director Departament   – Membru titular
 5. univ.dr. Vicaş Laura –Director Departament   – Membru titular
 6. univ.dr. Ciavoi Gabriela – Director Departament – Membru titular
 7. univ.dr. Hozan Călin Director Departament  – Membru titular
 8. univ.dr. Rahotă Daniela Director Departament   – Membru titular
 9. univ.dr. Sălăjan Adriana –Director Departament      – Membru titular
 10. Șef lucr.dr. Zaha Dana Carmen –Director Departament  – Membru titular
 11. univ.dr. Bungău Simona Membru titular
 12. univ.dr. Rațiu Cristian –  Membru titular
 13. univ.dr. Brisc Ciprian Membru titular
 14. univ.dr. Burtă Ovidiu Membru titular
 15. Șef lucr.dr. Cioară Felicia Membru titular
 16. Șef lucr.dr. Davidescu Butar LaviniaMembru titular
 17. Şef lucr.dr. Feder Bogdan Membru titular
 18. Şef lucr.dr.Vîlceanu Narcis Membru titular
 19. univ.dr. Marc FeliciaMembru invitat
 20. Student M/III Pop Alex Caleb Membru titular
 21. Student M/IV Pop Alexandra Membru titular
 22. Student ME/I Păun Clara Elena  Membru titular
 23. Student MD/II Birta Alexandru Mircea   Membru titular
 24. Student F/III Oprea Paula CristinaMembru titular
 25. Student RI/I Beleș GeorgeMembru titular