Home » Admitere » Documente necesare pentru înscriere la concursul de admitere – cetăţeni români – licenţă

Documente necesare pentru înscriere la concursul de admitere – cetăţeni români – licenţă

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii, vor completa o cerere tip de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

La cerereatip de înscriere se anexează următoarele acte:

a) Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate) sau adeverinţă care menţionează durata de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2012);
b) Certificatul de naştere în copie legalizată ;
c) Certificat de căsătorie în copie legalizată, dacă este cazul;
d) Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
e) 4  fotografii tip buletin de identitate;
f) Carte de identitate sau paşaport (original pentru conformitate) şi copie;
g) Chitanţă de achitare a taxei de înscriere.

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.

În cazul candidaţilor cetăţeni români care au absolvit liceul în altă ţară, diploma de bacalaureat obţinută trebuie echivalată de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (C.N.R.E.D.) din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Echivalarea se face personal de către candidat înaintea înscrierii la admitere. Pentru informaţii se poate accesa site-ul www.cnred.edu.ro. Media de la bacalaureat va fi echivalată (ulterior CNRED) de către Departamentul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic (DPPPD)  din cadrul Universităţii din Oradea la solicitarea Comisiei de admitere a facultăţii.

Candidaţii care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admişi pe locurile subvenţionate de la buget, iar copia legalizată la cealaltă facultate însoţită de adeverinţă din care să reiasă acest fapt, în termenul stabilit de  facultate prin metodologia proprie.