Home » Admitere » Înscrierea la concursul de admitere 2016

Înscrierea la concursul de admitere 2016

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii, vor completa o cerere tip de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte:

  1. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate) sau, în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2016, adeverinţă care menţionează media generală, mediile obținute în anii de studii, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat;
  2. Certificatul de naştere în copie legalizată ;
  3. Certificat de căsătorie în copie legalizată, dacă este cazul;
  4. Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează și care să ateste starea de sănătate;
  5. 4  fotografii tip pașaport;
  6. Carte de identitate sau paşaport (original pentru conformitate) şi copie;
  7. Chitanţă de achitare a taxei de înscriere.

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.

Candidaţii care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admişi pe locurile subvenţionate de la buget, iar copia legalizată la cealaltă facultate însoţită de adeverinţă din care să reiasă acest fapt, în termenul stabilit de fiecare facultate prin metodologiile proprii.

 

Mai mult detalii despre Admiterea 2016