Home » Posts tagged 'admitere 2014'

Tag Archives: admitere 2014

Recent Posts

Inscrieri la Programul special de revalorizare a formării inițiale de Asistent Medical Generalist

Facultatea de Medicină și Farmacie face înscrieri la Programul special de revalorizare a formării inițiale de Asistent Medical Generalist,

conform Ordinului MEN nr. 4317 din 11.08.2014, Ordinului MS nr. 943 din 19.08.2014, pentru anul universitar 2014-2015

Perioada de depunere a dosarelor: 29 septembrie 2014 – 10 octombrie 2014

Perioada de confirmare a candidaților admiși: 13 – 14 octombrie 2014.

Înscrierile se fac la secretariatul Facultăţii de Medicină şi Farmacie, situat în Oradea, str. P-ţa 1 Decembrie nr.10, de luni până vineri, între orele 8,30 -15,30. Candidaţii admiși care nu-şi vor confirma înscrierea în termenul prevăzut, îşi pierd locul ocupat.

Pentru înscriere candidaţii, vor completa o cerere tip de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte:

a) Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate)

b) Diploma de absolvire (în original) a Colegiului de Asistenți medicali generaliști + suplimentul la diplomă;

c) Certificatul de naştere în copie legalizată;

d) Certificat de căsătorie în copie legalizată, dacă este cazul;

e) Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

f) 2 fotografii tip buletin de identitate ;

g) Carte de identitate sau paşaport (original pentru conformitate) şi copie;

h) Chitanţă de achitare a taxei de înscriere (150 RON – care se achită la Caseria Universității din Oradea, Str. Universității nr.1)

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.

 

Pentru confirmarea locului, candidații vor plăti taxa de înmatriculare de 100 Ron + prima tranșă din taxa de școlarizare. Chitanțele se aduc la secretara de specializare.

Admitere 2014 – studii universitare de masterat

NOU Rezultate Admitere Master – sesiunea septembrie 2014

Admiterea la studii universitare de masterat

 1. Managementul afecțiunilor aparatului locomotor

Total 50 locuri din care 6 locuri la buget / 2 ani – 120 credite

 1. Managementul Serviciilor de Sănătate                  

Total 50 locuri din care 5 locuri la buget / 2 ani – 120 credite

Criterii de admitere:

Media examenului de absolvire a studiilor de licență

Departajare în caz de medii egale: nota obținută la proba examenul de licență proba 1 – Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate

Calendarul concursului

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea septembrie 2014:

1518 septembrie 2014 – înscrierea candidaţilor;

21 septembrie 2014 – afişarea rezultatelor;

22 – 24 septembrie 2014 – confirmarea înscrierii candidaţilor admişi;

25 septembrie 2014 – predarea listelor finale la Rectorat şi afişarea lor, după semnare, la sediul facultăţii.

Înscrierile se fac la secretariatul Facultăţii de Medicină şi Farmacie, situat în Oradea, str. P-ţa 1 Decembrie, nr.10, între orele 900-1600

 

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidaţi cu vârsta până în 25 de ani:

 • – orfanii de ambii părinţi;
 • – cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;
 • – cei ai căror părinţi sunt angajaţi ai Universităţii din Oradea (cel puțin unul dintre părinți);
 • – cei care au părinţi cadre didactice în activitate (în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale, art. 277 ).

Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de admitere          vor prezenta unul din următoarele documente:

 • – copii după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • – adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • – adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate a susţinătorilor legali;
 • – adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal nedidactic încadrat în Universitatea din Oradea aflat în activitate a susţinătorilor legali;

Taxele se achită la Caseria Universității, str. Universității nr.1 

Taxa de înscriere la concursul de admitere – 150 RON

Taxa de înmatriculare – 100 RON

Taxa anuală de școlarizare – 2600 RON/ an ( se plătește în 3 tranșe).

Pentru cei ce plătesc integral taxa de școlarizare, se acordă o reducere de 5%.


Înscrierea la concursul de admitere

La programele de studii de MASTERAT din cadrul Facultății de Medicină și Farmacie se pot înscrie absolvenți de studii superioare cu diplomă de licență din domeniul Sănătate și domenii înrudite.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii, vor completa o cerere tip de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte:

a) Diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de o adeverință doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate) + suplimentul la Diplomă (Foaie matricolă) sau pentru absolvenții promoției 2014, adeverința în original care menționează faptul că nu a fost eliberată diploma de licență, durata de valabilitate și media anilor de studii, (cu taxă sau Buget / an de studiu) și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă.

b) Diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate)

c) Certificatul de naştere în copie legalizată ;

d) Certificat de căsătorie în copie legalizată, dacă este cazul;

e) Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

f) 2 fotografii tip buletin de identitate ;

g) Carte de identitate sau paşaport (original pentru conformitate) şi copie;

h) Chitanţă de achitare a taxei de înscriere (150 lei achitată la Caseria Universității din Oradea, str. Universității nr.1)

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.

 

OBS! Toți cadidații care au studiat 5 sau 6 ani de studiu OBLIGATORIU trebuie să aducă o adeverință cum au studiat cei 5 sau 6 ani (Taxă sau Buget) și perioada în care a beneficiat de bursă /an universitar/ an de studiu.

În situația în care nu se aduce adeverința doveditoare nu se poate opta pentru locurile fără taxă (Bugetate)

Confirmarea locului

Candidaţii reuşiţi la examenul de admitere care nu-şi vor confirma înscrierea în termenul prevăzut, îşi pierd locul ocupat prin concurs.

Pentru confirmarea locului:

Toți candidații trebuie să plătească la Caseria Universității taxa de înmatriculare 100 RON

Candidații admiși la forma cu taxă, vor plăti la Caseria Universității 100 RON taxa de   înmatriculare + prima tranșă din taxa anuală de școlarizare.

Pentru confirmarea locului chitanța(ele) plătite trebuie aduse la secretariatul facultății.

Scutiri de taxe – Admitere 2014 – studii universitare de licenta

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii decandidaţi cu vârsta până în 25 de ani:

 • orfanii de ambii părinţi;
 • cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;
 • cei ai căror părinţi sunt angajaţi ai Universităţii din Oradea (cel puțin unul dintre părinți);
 • cei care au părinţi cadre didactice în activitate (în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale, art. 277 ).

Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de admitere vor prezenta unul din următoarele documente:

 • copii după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate a susţinătorilor legali;
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal nedidactic încadrat în Universitatea din Oradea aflat în activitate a susţinătorilor legali;

Candidaţii care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admişi pe locurile subvenţionate de la buget, iar copia legalizată la cealaltă facultate însoţită de adeverinţă din care să reiasă acest fapt, în termenul stabilit de fiecare facultate prin metodologiile proprii.

Desfăşurarea concursului de admitere 2014 – studii universitare de licenta

1. Programul de studiu: MEDICINĂ – Test grilă, la alegere între: Biologie sau Chimie organică.

2. Programul de studiu MEDICINĂ DENTARĂ – Test grilă, la alegere între: Biologie sau Chimie organică.

3. Programul de studiu: MEDICINĂ cu predare în limba engleză – Test de limba engleză – ELIMINATORIU şi Interviu, la alegere între: Biologie sau Chimie organică, probe susținute în fața comisiei de admitere;

4. Programul de studiu FARMACIE – Test grilă, Biologie, Chimie organică și Chimie anorganică.

Cetăţenii străini care studiază în limba română vor depune obligatoriu la inscriere în dosar certificatul de competenţă lingvistică pentru limba română sau echivalent;

5. Programul de studiu Asistenţă Medicală Generală, Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare, Radiologie şi Imagistică, Tehnică Dentară – Test grilă Biologie*.

*Obs. La înscriere candidaţii vor opta pentru cele patru specializări în ordinea preferinţelor. Distribuirea pe specializări se va face ţinând cont de opţiunile făcute în prealabil şi nota obţinută la testul grilă.

Cetăţenii străini care studiază în limba română vor depune obligatoriu la inscriere în dosar certificatul de competenţă lingvistică pentru limba română sau echivalent.

Criteriile de departajare în cazul MEDIILOR EGALE pe ultimul loc sunt:

1. Media de la bacalaureat

2. Nota obţinută la bacalaureat, proba scrisă transdisciplinară, în funcţie de profil sau filieră

Candidații vor fi admiși în ordinea descrescătoare a mediilor, numai după confirmarea locului prin achitarea taxei de înmatriculare și a taxei de școlarizare (prima tranșă).

Înscrierea la concursul de admitere 2014 – studii universitare de licenta

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii, vor completa o cerere tip de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte:

a) Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate) sau, în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2014, adeverinţă care menţionează media generală, mediile obținute în anii de studii, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat;

b) Certificatul de naştere în copie legalizată ;

c) Certificat de căsătorie în copie legalizată, dacă este cazul;

d) Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

e) 4 fotografii tip buletin de identitate ;

f) Carte de identitate sau paşaport (original pentru conformitate) şi copie;

g) Chitanţă de achitare a taxei de înscriere.

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.

Calendarul concursului de admitere studii universitare de licenţă 2014

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2014:

 • 14 – 26 iulie 2014 – înscrierea candidaţilor;
 • 28 iulie 2014 – susţinerea probelor de concurs;
 • 29 iulie 2014 – afişarea rezultatelor;
 • 31 iulie – 03 august 2014 – confirmarea înscrierii candidaţilor admişi;
 • 04 august 2014 – predarea listelor finale la Rectorat şi afişarea lor, după semnare, la sediul facultăţii.

Înscrierile se fac la secretariatul Facultăţii de Medicină şi Farmacie, situat în Oradea, str. P-ţa 1 Decembrie, nr.10, între orele 9.00-16.00, iar sâmbăta şi duminica între orele 9.00-12.00.

Candidaţii reuşiţi la examenul de admitere care nu-şi vor confirma înscrierea în termenul prevăzut, îşi pierd locul ocupat prin concurs.

Taxe admitere

 • Taxa de înscriere la concursul de admitere – 150 RON
 • Taxa pentru contestaţii – 150 RON
 • Taxa de înmatriculare – 100 RON
 • Taxă procesare dosar (pentru studenţi străini) – 150 Euro

Teste grila Admitere 2014

Cărţile cu TESTE (grilă) pentru examenul de ADMITERE 2014, se găsesc la Secretariatul Facultăţii de Medicină şi Farmacie, str.P-ţa 1 Decembrie, nr.10, etj.I Oradea, la preţul de 50 lei.

 

Admitere 2014 Studii universitare de licență

!!! NOU !!!

Liste prezenta sali in vederea desfasurarii concursului de Admitere – sesiunea septembrie 2014 – IMPORTANT: Candidatii trebuie sa fie prezenti in sala de examen la ora 8.00

Desfăşurarea concursului de admitere

 • Testul de limba engleză – ELIMINATORIU pentru programul de studiu MEDICINĂ LIMBA ENGLEZĂ va avea loc în data de 19 septembrie 2014, orele 900 în cadrul Facultății de Medicină și Farmacie;
 • Interviul, la alegere între: Biologie sau Chimie organică, probă susținută în fața comisiei de admitere pentru programul de studiu MEDICINĂ LIMBA ENGLEZĂ va avea loc în data de 20 septembrie 2014, orele 1230 în cadrul Facultății de Medicină și Farmacie;
 • Testul grilă pentru programele de studii: MEDICINĂ, MEDICINĂ DENTARĂ, FARMACIE, ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ, BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ŞI RECUPERARE, RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ, TEHNICĂ DENTARĂ va avea loc în data de 20 septembrie 2014, orele 900, candidații se vor prezenta în sala la ora 8

Candidații vor fi admiși în ordinea descrescătoare a mediilor, numai după confirmarea locului prin achitarea taxei de înmatriculare și a taxei de școlarizare (prima tranșă).

Admiterea la studii universitare de licență Sesiunea septembrie 2014

A) Număr locuri studii de licență:

Nr. crt Domeniul de licență Programul de studiu (Specializare) Nr. LocuriCU TAXĂ
1 Sănătate Medicină în limba engleză 12

B) Număr locuri cu taxă destinat școlarizării cetățenilor europeni și din state terțe, conform OUG 49/2014:

Nr. crt Domeniul de licență Programul de studiu (Specializare) Nr. locuriCU TAXĂ
1 Sănătate Medicină 9
2 Medicină Dentară 1
3 Farmacie 4
4 Asistență Medicală Generală 5
5 Balneo-fiziokinetoterapie și Recuperare 4
6 Radiologie și Imagistică 2
7 Tehnică Dentară 3

 

Calendarul concursului

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea septembrie 2014:

 • 1518 septembrie 2014 – înscrierea candidaţilor;
 • 20 septembrie 2014 – susţinerea probelor de concurs;
 • 21 septembrie 2014 – afişarea rezultatelor;
 • 22 – 24 septembrie 2014 – confirmarea înscrierii candidaţilor admişi;
 • 25 septembrie 2014 – predarea listelor finale la Rectorat şi afişarea lor, după semnare, la sediul facultăţii.

Înscrierile se fac la secretariatul Facultăţii de Medicină şi Farmacie, situat în Oradea, str. P-ţa 1 Decembrie, nr.10, între orele 900-1600

 

Taxe 

 • Taxa de înscriere la concursul de admitere – 150 RON
 • Taxa de înmatriculare – 100 RON
 • Taxa procesare dosar pentru studenţi străini – 150 Euro
 • Taxele se plătesc la Caseria Universității din Oradea, str. Universității nr.1

 

Confirmarea locului

Toți candidații trebuie să plătească la Caseria Universității (str. Universității nr.1) taxa de înmatriculare 100 RON + prima tranșă din taxa anuală de școlarizare.

Pentru confirmarea locului chitanța(ele) plătite trebuie aduse la secretariatul facultății.

***

REZULTATE FINALE ADMITERE – SESIUNEA IULIE 2014

 

REZULTATE ADMITERE 2014 – SESIUNEA IULIE

REZULTATE CONTESTATII

MODALITATI DE PLATA A TAXELOR – VA RUGAM SA VA ASIGURATI CA SUMA DEPUSA ACOPERA COMISIOANELE BANCARE SI SA DEPUNETI FOAIA DE VARSAMANT LA SECRETARIATUL FACULTATII, PENTRU CONFIRMAREA LOCULUI

Plătitorii de taxe achită taxele până la termenul limită stabilit, având la dispoziţie modalităţile:

 • plata taxelor în numerar, la Biroul Taxe, din incinta corpului I al Universităţii din Oradea, sau în alte locaţii stabilite de Biroul Financiar;
 • plata taxelor prin virament bancar, în contul R059TREZ07620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Oradea;
 • plata taxelor prin mandat poştal, în contul R059TREZ0762 0F330500XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Oradea;
 • plata taxelor se poate efectua în numerar, la sucursalele Băncii Transilvania (se va preciza numele instituţiei UO sau contul: 0160100717205).

Pentru ultimele trei modalităţi de plată (prin virament bancar, prin mandat poştal sau numerar la la sucursalele Băncii Transilvania), plătitorii de taxe trebuie să precizeze obligatoriu următoarele date:

 • Universitatea din Oradea
 • Numele şi prenumele
 • Codul numeric personal,
 • Facultatea,
 • Programul de studiu, –
 • Anul de studiu/an universitar,
 • Forma de învăţământ,
 • Categoria taxei/Tip taxă,
 • Suma în RON sau EURO în funcţie de prevederile legale.

 

 

A N U N Ț  – CONTESTAȚII ADMITERE IULIE 2014

Cererea pentru contestație se va depune la registratura Facultății de Medicină și Farmacie, până la data de 29 iulie, ora 1500, NUMAI după achitarea taxei de contestație (150 lei) la serviciul TAXE -Universitatea din Oradea,str. Universității nr. 1

A N U N Ț  

Pentru confirmarea locului, începând cu data de 30.07.2014, toți candidații declarații admiși la examenul de admitere iulie 2014, sunt obligați să plăteasca taxa de înmatriculare (100 lei) la serviciul TAXE -Universitatea din Oradea, str. Universității nr. 1.

Pentru candidații declarați admiși la TAXĂ, sunt obligați să plătească taxa de înmatriculare (100 lei) + prima tranșă din taxa de școlarizare.

Programul de studiu Taxa de școlarizare / an univ. 2014/2015
Medicină        6800 lei / an
Medicină în limba engleză 20000 lei / an
Medicină Dentară 6800 lei / an
Farmacie 6800 lei / an
Asistență medicală generală,Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare, Radiologie și imagisticăTehnică Dentară 3000 lei / an

 

RASPUNSURILE CORECTE la testul grila pentru:

A N U N Ţ

Candidaţii înscrişi la programele de studii: MEDICINĂ şi FARMACIE vor susţine TESTUL GRILĂ, luni 28 iulie 2014, ora 900 (candidaţii au obligaţia să fie prezenţi în săli la ora 800 având legitimaţia de concurs, cartea de identitate/paşaport şi pix/carioca/marker albastru sau negru şi creion).

A N U N Ţ

Candidaţii înscrişi la programele de studii:   MEDICINĂ DENTARĂ, ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ, BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE şi RECUPERARE, RADIOLOGIE şi IMAGISTICĂ şi TEHNICĂ DENTARĂ vor susţine TESTUL GRILĂ, luni 28 iulie 2014, ora 1400 (candidaţii au obligaţia să fie prezenţi în săli la ora 1300 având legitimaţia de concurs, cartea de identitate/paşaport şi pix/carioca/marker albastru sau negru şi creion).

Liste candidați Admitere – sesiunea iulie 2014 – repartizarea pe săli

ANUNŢ  – Testul de limba engleză pentru candidaţii înscrişi la admitere sesiunea iulie 2014, pentru specializarea Medicină-lb. engleză va avea loc în data de 27 iulie 2014la ora 9 00la Facultatea de Medicină şi Farmacie, P-ța 1 Decembrie, nr 10.

ANNOUNCEMENT –  English language test for the candidates enrolled for English Medicine Programme for July 2014 session will take place on the 27th Of July 2014 , at 900 o’clock at the Faculty of Medicine and Pharmacy, P-ta 1 Decembrie, no 10.

ANUNȚ – Facultatea de Medicină și Farmacie alocă câte un loc la fiecare program de studiu pentru candidații de etnie rromă.

 

ANUNŢ

Datorită numărului mare de solicitări din partea candidaţilor care opteaza pentru înscrierea la Facultatea de Medicină şi Farmacie, conducerea facultăţii a aprobat suplimentarea numărului de simulări, după cum urmează:

 • 12 iulie 2014 de la ora 10,00 locaţia: Aula Facultăţii de Medicină şi Farmacie, Piaţa 1 Decembrie nr. 10, etaj I.
 • 19 iulie 2014 de la ora 10,00 locaţia: Aula Facultăţii de Medicină şi Farmacie, Piaţa 1 Decembrie nr. 10, etaj I.

Inscrierile pentru susţinerea examenului de simulare se fac la sediul facultăţii (Oradea, Str. Piaţa 1 Decembrie nr. 10, etaj I) în ziua simulării începând cu orele 9,00, /axa pentru examen fiind de 100 lei. La înscriere, candidatul are nevoie de Cartea de Identitate.

DATE SIMULARE EXAMEN DE ADMITERE 2014

Facultatea de Medicină şi Farmacie din cadrul Universităţii din Oradea, organizează simulare a examanului de admitere în sprijinul candidaţilor pentru admiterea 2014 după următorul program:

 • 12.04.2014 de la ora 10.00 locaţia: Aula Facultătii de Medicină şi Farmacie, Piaţa 1 Decembrie nr. 10, etaj I.
 • 03.05.2014 de la ora 10.00 locaţia: Aula Facultătii de Medicină şi Farmacie, Piaţa 1 Decembrie nr. 10, etaj I.
 • 17.05.2014 de la ora 10.00 locaţia: Aula Facultătii de Medicină şi Farmacie, Piaţa 1 Decembrie nr. 10, etaj I.

Inscrierile pentru susţinerea examenului de simulare se fac la sediul facultăţii (Oradea, Str. Piaţa 1 Decembrie nr. 10, etaj I) în ziua simulării începând cu orele 9, faxa pentru examen fiind de 100 lei. La înscriere, candidatul are nevoie de Cartea de Identitate.

Taxe de scolarizare valabile in anul universitar 2014/2015 – Aprobate prin H.S. U.O.  nr. 41/ 26.05.2014 (Anexa 11)

Criterii de admitere si Cifra de scolarizare Admitere 2014 – studii universitare de licenta

Calendarul admiterii 2014 – studii universitare de licenta

Înscrierea la concursul de admitere 2014 – studii universitare de licenta

Desfăşurarea concursului de admitere 2014 – studii universitare de licenta

Scutiri de taxe – Admitere 2014 – studii universitare de licenta

Metodologia de admitere 2014 – FMF Oradea

Metodologia de admitere 2014 U.O. aprobata de Senatul UO la 03.03.2014

Tematica pentru Admiterea 2014 – Studii universitare de licență – Facultatea de Medicină și Farmacie, Universitatea din Oradea