Home » Posts tagged 'burse'

Tag Archives: burse

Recent Posts

Liste provizorii studenți beneficiari de burse sem.I, an universitar 2020/2021

Calendar general acordare burse, sem. I an universitar 2020/2021

Download PDF

Tabel nominal final cu studenții beneficiari de burse acordate de facultate, sem.II, an univ.2019/2020 după analizarea contestațiilor

Download PDF 

 

 

Burse de studii provizorii, sem.II, an universitar 2019/2020

Download PDF

ANUNT în atenția studenților facultății – Ref. Burse sociale

Studenții care doresc să depună dosare pentru obținerea bursei sociale  sem.II, an universitar 2019/2020, vor depune documentele justificative doar online.

Documentele vor fi trimise în ordinea menționată în anunțul care este postat pe site-ul facultății aici: http://fmforadea.ro/anunt-important-burse-de-ajutor-social-cu-caracter-permanent-si-burse-pentrru-ajutor-social-ocazional-pentru-imbracaminte-si-incaltaminte-03-13 Documentele vor fi trimise numai în format pdf în perioada 30 martie 2020 – 30 aprilie 2020 la adresele de e-mail menționate mai jos:

 1. Medicină anul I și II malan_mariana@yahoo.com
 2. Medicină anul III și IV fsferle@uoradea.ro
 3. Medicină anul V și VI cnagy@uoradea.ro
 4. Medicină în limba engleză mbuciuman@oradea.ro sau doredanaf@yahoo.com
 5. Medicină dentară lazarzoia@yahoo.com

emuntean@uoradea.ro

 1. Farmacie mban@uoradea.ro
 2. AMG, BFK și RI dcret@uoradea.ro
 3. ND și TD aolteanu@uoradea.ro
 4. Masterat doinapente@yahoo.com

 

Vă rugăm să respectați perioada de trimitere a documentelor și formatul. Nu se vor lua în calcul documente trimise sub alt format decât pdf.

Important: Precizari cu privire la continutul dosarului pentru burse

 

Comisia de acordare a burselor FMF

Anunt Important – Burse de ajutor social cu caracter permanent si Burse pentrru ajutor social ocazional pentru imbracaminte si incaltaminte

Pentru  obţinerea  burselor  de susținere financiară a studenților cu venituri reduse, BURSA DE AJUTOR SOCIAL cu caracter permanent  și BURSA PENTRU AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL PENTRU ÎMBRĂCĂMINTE și ÎNCĂLȚĂMINTE- care se acordă o dată pe semestru,  studenții  trebuie să depună  o   cerere   și  actele  justificative  privind  situația   socială în perioada:   

01.04.2020 – 10.04.2020, la secretariatul facultății.

 

Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata anului universitar, studenții proveniți din medii socioeconomice defavorizate, din familii defavorizate și celor pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul, în vederea parcurgerii  programelor de studii la care sunt înscriși, pe bază de cerere (Anexa 3)

 

Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului

a) veniturile salariale şi asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; lunile care se iau în calcu sunt decembrie, ianuarie și februarie;

b) pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadrați în gradul I de invaliditate, precum și pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau fondurile de pensii facultative și indiferent de tipul acestora, în conformitate cu Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) venituri obţinute din activităţi agricole conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

d) alocaţiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) alocaţii de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f) venituri obţinute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

g) ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, inclusiv indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav;

h) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor prin centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;

i) drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen redus, studenţii şi elevii unităţilor de învăţământ din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională şi persoanele civile, precum şi cele ale gradaţilor şi soldaţilor concentraţi sau mobilizaţi;

j) orice venituri realizate din activităţile economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;

k) orice venituri realizate din meserii liberale şi din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;

l) dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se realizează prin raportarea acestora la 12;

 

Documente justificative pentru obţinerea bursei sociale, după caz, sunt:

 1. Înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale. În cazul în care niciunul dintre părinți nu obține venituri, aceștia depun o declarație notarială pe proprie răspundere în acest sens, însoțită de documentele: adeverință venit de la finanțe sau adeverință de la primărie;
 2. Pentru situațiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate;
 3. Copii de pe certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinților, dacă este cazul, adeverință din centrul de plasament, etc;
 4. Certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, care să ateste încadrarea diagnosticului în prevederile art.6.alin.(2) lit.b) din Ordinul 3392/2017 și dovada luării în evidență de către medicul de la cabinetul medical al UO;
 5. Declarație pe propria răspundere (Anexa 4);
 6. Orice act care justifică situaţia socială a studentului.

 

Menționăm că salariul minim pe economie este de 1.346 lei. 

Bursa de ajutor social NU se cumulează cu alte tipuri de bursă!

 

Calendarul general de acordare a burselor la Universitatea din Oradea pentru semestrul II, an universitar 2019/2020 – Facultatea de Medicină și Farmacie

Anexa 3 – model

Anexa 4 – model 

Ofertă Burse M.E.C. 2020-2021

Ministerul Educației și Cercetării, prin Agenția de Credite și Burse de Studii, anunță lansarea concursurilor naționale pentru acordarea burselor de studii sau cercetare în străinătate, oferite de alte state în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral, pentru anul universitar 2020/2021.

Bursele sunt oferite pentru:

 • studii universitare de licență/de masterat/de doctorat;
 • stagii de cercetare/specializare (cu durata de 3 – 10 luni);
 • cursuri de vară

Persoanele care doresc să obțină o bursă de studii în străinătate oferită de M.E.C., prin Agenția de Credite și Burse de Studii, trebuie să participe la concursurile naționale pentru acordarea burselor de studii în străinătate.

Informații privind ofertele pentru anul universitar 2020/2021 (condițiile de eligibilitate, termene limită de transmitere a dosarelor, numărul și tipul burselor oferite, etc.) se găsesc în Comunicatele de presă care vor fi afișate pe site-ul www.roburse.ro la secțiunea Burse/Acord bilateral.

Pentru informații, datele de contact sunt:

Site: www.roburse.ro

Adresa: Str.Caransebeș, nr.1, etaj 7, sector 1, București (Sediul A.C.B.S.)

Telefon: 021/310.19.05

Fax: 021/310.22.17

Mail: burse@roburse.ro

BURSE finale sem. I, an universitar 2019/2020

Download PDF

Burse provizorii sem.I, an universitar 2019/2020

Burse provizorii – sem.I 2019-2020

Bursele acordate de Guvernul României în anul academic 2019- 2020

Candidaţi eligibili:

– studenţi străini din alte ţări decât statele membre ale UE, Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană – studenţi la programe de studiu în limba română

– Media minimă: 7,00 pentru anii anteriori de studiu

– au obţinut toate creditele pentru toţi anii de studii

 

Documente necesare:

1. Situaţie şcolară, pentru studenţii înmatriculaţi la programul de studii -cicluL I (licenţă).

2. Copia legalizată a diplomei de licenţă şi a suplimentului la diplomă, pentru candidaţii care au absolvit studiile de licenţă şi care sunt înscrişi la studii postuniversitare.

3. Copie legalizată a certificatului de naştere;

4. Copie după paşaport;

7. Copie după permisul de şedere în România;

8. NUMAI pentru candidaţii înmatriculaţi Ia studii de doctorat: CV, lista lucrărilor ştiinţifice, publicaţii în domeniul de studiu, eseuri şi recomandări din partea a cel puţin 2 profesori sau specialişti în domeniul studiilor solicitate.

9. Copii ale certificatelor care atestă participarea la evenimente din domeniul de studiu (de exemplu, congres, conferinţă, simpozion, dezbateri, evenimente organizate de facultate) – în cazul unui punctaj egal pentru fiecare nivel de studii

Prioritatea va fi acordată după cum urmează: doctoranzi, studenţi rezidenţi, masteranzi si studenţi.

 

TERMEN DE depunere a dosarelor de candidatură: 23 Octombrie 2019-12:00

DOSARELE DE CANDIDATURĂ TREBUIE DEPUSE LA DEPARTAMENTUL DE RELAŢII INTERNATIONALE

9 9