Home » Posts tagged 'burse' (Page 2)

Tag Archives: burse

Recent Posts

ANUNT Bursa de performanta sau bursa speciala – anul universitar 2019/2020

Studenții care solicită bursa de performanță SAU bursa specială în anul universitar 2019/2020 (12 luni),  sunt rugați să depună actele necesare inclusiv cererea (Anexa 3). Pentru obținerea BURSELOR   DE PERFORMANȚĂ sau SPECIALE, se depune câte un dosar cu toate actele justificative, pentru fiecare tip de bursă solicitată.

Actele justificative depuse în dosarul pentru Bursa de PERFORMANȚĂ NU pot să fie aceleași cu actele justificative depuse pentru Bursa SPECIALĂ.

Atât Bursa de Performanță cât și Bursa Specială se acordă anual, câte 12 luni calendaristice pe bază de dosar, cu excepția studenților din anul terminal care primesc bursă până în ultima zi de susținere a examenului de licență sau disertație.

Bursa de Performanță și Bursa Specială se acordă începând cu anul II de studii.

Dosarele se vor depune până la data de 18 octombrie 2019, la secretariat.

 

Studenții care solicită bursă de performanță sau bursă specială  trebuie să depună cerere și acte justificative până la data menționată mai sus, pentru fiecare tip de bursă, doar pentru activități desfășurate în  anul universitar 2018/2019,  (perioada 01.10.2018 – 30.09.2019)

 

Descarcati:

ANUNT Burse sociale – an universitar 2019/2020

Pentru  obţinerea  burselor  de susținere financiară a studenților cu venituri reduse, BURSA DE AJUTOR SOCIAL cu caracter permanent  și BURSA PENTRU AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL PENTRU ÎMBRĂCĂMINTE și ÎNCĂLȚĂMINTE- care se acordă o dată pe semestru,  studenții  trebuie să depună  o   cerere   și  actele  justificative  privind  situația   socială,  până în  data  de 18 octombrie 2019, la secretariatul facultății.

Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata anului universitar, studenții proveniți din medii socioeconomice defavorizate, din familii defavorizate și celor pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul, în vederea parcurgerii  programelor de studii la care sunt înscriși, pe bază de cerere (Anexa 3)

 

Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului

a) veniturile salariale şi asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

b) pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadrați în gradul I de invaliditate, precum și pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau fondurile de pensii facultative și indiferent de tipul acestora, în conformitate cu Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) venituri obţinute din activităţi agricole conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

d) alocaţiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) alocaţii de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f) venituri obţinute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

g) ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, inclusiv indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav;

h) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor prin centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;

i) drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen redus, studenţii şi elevii unităţilor de învăţământ din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională şi persoanele civile, precum şi cele ale gradaţilor şi soldaţilor concentraţi sau mobilizaţi;

j) orice venituri realizate din activităţile economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;

k) orice venituri realizate din meserii liberale şi din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;

l) dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se realizează prin raportarea acestora la 12;

m) venitul din burse obținut în semestrul precedent.

 

Documente justificative pentru obţinerea bursei sociale, după caz, sunt:

  1. Înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale. În cazul în care niciunul dintre părinți nu obține venituri, aceștia depun o declarație notarială pe proprie răspundere în acest sens, însoțită de documentele: adeverință venit de la finanțe sau adeverință de la primărie;
  2. Pentru situațiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate;
  3. Copii de pe certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinților, dacă este cazul, adeverință din centrul de plasament, etc;
  4. Certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, care să ateste încadrarea diagnosticului în prevederile art.6.alin.(2) lit.b) din Ordinul 3392/2017 și dovada luării în evidență de către medicul de la cabinetul medical al UO;
  5. Declarație pe propria răspundere (Anexa 4);
  6. Orice act care justifică situaţia socială a studentului.

Menționăm că salariul minim pe economie este de 1.263 lei.

Bursa de ajutor social NU se cumulează cu alte tipuri de bursă!

 

Descarcati:

Anunt programul de burse anuale ale Centrului Academic Bavarez pentru Europa Centrală, de Est și de Sud-Est (BAYHOST)

Download PDF

Anunț burse Republica Slovacă

Download PDF

Burse de PERFORMANȚĂ OCAZIONALE – sem.I și sem.II 2018/2019

Download PDF

Tabel nominal final cu studenții beneficiari de burse, sem.II, an univ.2018/2019 după analizarea contestațiilor

Download

ANUNT în atenția studenților care au depus dosare pentru obținerea burselor de performanță sau speciale

Vă informăm că în conformitate cu Regulamentul de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții Universității din Oradea – Anexa 1 – Bursa specială pe bază de dosar și Bursa de performanță pe bază de dosar în cuantum de 1.000 Lei se acordă pe an universitar (12 luni)*

Studenții care au depus dosare pentru obținerea acestor burse, sunt informați că cele două tipuri de burse nu se vor mai revizuii pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2018/2019, rămânând valabile bursele acordate în semestrul I.

Documentele depuse la începutul semestrului al II-lea, an universitar 2018/2019 se vor putea depune la dosarul pentru obținerea celor două tipuri de burse pentru anul universitar 2019/2020, conform regulamentului.

*Studenților înmatriculați în ultimul an de studiu al ciclurilor de studii de licență sau de master care beneficiază de orice tip de bursă în ultimul semestru de studii al respectivului ciclu li se va/vor acorda același tip de bursă/burse până la susținerea examenului de finalizare a studiilor.

Comisia de acordare a burselor FMF

Metodologie de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii facultății de Medicină și Farmacie – 07.12.2018

Download ca fisier PDF

Burse semestrul al II-lea, 2017/2018 – liste finale

Download PDF

Lista INTERMEDIARA beneficiari burse sem. al II-lea, an universitar 2017/2018

Până la data de 04.05.2018 – ora 13.00 se pot depune contestații la registratura facultății.

Studenții care nu depun contestații până la această dată decad din dreptul de a mai contesta listele cu bursieri.

Descarca lista format PDF