Home » Posts tagged 'examene'

Tag Archives: examene

Recent Posts

Programarea examenelor de restanțe și măriri de note sesiunea SEPTEMBRIE 2020

Programarea examenelor, semestrul al II-lea, an universitar 2019/2020 – sesiunea on-line 09 iunie 2020 – 27 iunie 2020

Download PDF

Desfășurarea on-line a examenelor pentru anul universitar 2019/2020

Download the announcement below in English – Conducting the online exams for the academic year 2019/2020

 

Facultatea de MEDICINĂ și FARMACIE

Nr.  3042/FMF/05.06.2020

 

Desfășurarea on-line a examenelor pentru  anul  universitar 2019/2020

 

Având în vedere,

 

Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 4206 din 06.05.2020,

Procedura de examinare și notare a studenților pe parcursul programelor de studii de licență și master valabili pentru anul universitar 2019 – 2020, HS 05/18.05.2020 Anexa 2

Hotărârea Consiliului Faultății de Medicină și Farmacie, CF 07.05.2020,

 

Art 1. Modul de desfășurare on-line a examenelor pe durata anului universitar 2019 – 2020 este la latitudinea titularului de disciplină, în funcție de specificul fiecărei discipline, putându-se opta

pentru următoarele variante de examinare:

– scris (on-line), cu subiecte individuale pentru fiecare student sau grup de studenți. Se

recomandă utilizarea platformelor electronice ale universității (Moodle sau MS Teams);

– test grilă (on-line), controlat și temporizat. Se recomandă utrlizarea platformelor electronice

ale universității (Moodle sau MS Teams);

– oral, prin videoconferință, cadrele didactice și studenfii vor folosi platforme on-line de

conferință audio-video (MS Teams, Zoom, Google Meet, WebEx), urmând ca detaliile să fie stabilite de titularul de disciplină;

– alte tipuri de evaluare academice prin care pot fi finalizate activitățile didactice.

 

Art 2. Fiecare titular disciplină trebuie să afişeze pe platforma utilizată tematica de examen și bibliografia de referinţă. Examinarea tuturor studenţilor la o disciplină trebuie să fie uniformă, atât din punctul de vedere al modalităţii de desfăşurare, cât și al numărului și dificultăţii subiectelor chestionate. Responsabilitatea de a asigura uniformitatea examinării și notării revine fiecărui titular de disciplină.

Studentul are dreptul de a se prezenta la examenul de la o disciplină cel mult de două ori pe parcursul unui an universitar: sesiunea ordinară și sesiunile de restanțe.

 

Art. 3. Examenele online se desfăşoară conform unei planificări care precizează data examenului, ora exactă de intrare a studenților pe platformă, respectiv ora exactă de afișarea testelor grilă, după caz.

Aceste informații, precum și modalitatea tehnică de susținere a examenului sunt comunicate tuturor studenților, cu cel puțin o săptămână înainte de susținerea examenului, de către titularul de disciplină.

În cazuri excepționale (lipsă conexiune internet, lipsă echipament de conectare, lipsă cameră video, etc), titularul de curs, în urma consultării studenților afectați, poate propune o modalitate altemativă de evaluare în aceeași sesiune.

În cazul în care reluarea examenului are loc în aceeași zi cu data stabilită în calendarul examenelor afișat pe site-ul facultății, titularul de disciplină stabilește ora de începere a examenului.

În cazul în care reluarea examenului are loc într-o altă zi din cadrul sesiunii, titularul de disciplină de comun acord cu studenții vor depune o cerere adresată conducerii facultății, în care sunt detaliate dificultățile întâmpinate, numele ți prenumele studenților afectați, data și ora exactă de reluare a examenului. Cererea se depune  on-line și se trimite pe adresa de email a secretarei responsabilă de programul de studiu. Cererea va fi analizată la nivelul conducerii facultății, examenul putându-se relua după obținerea aprobării.

 

Art. 4. După stabilirea notelor, acestea sunt trecute în catalogul de examen, care se semnează, de către cadrul didactic titular de disciplină. Fiecare student este informat on-line despre nota primită.

 

Obligațiile studenților

  1. Studenții sunt responsabili de asigurarea condițiilor tehnice necesare pentru susținerea examenului (conexiune la internet, cameră, microfon, etc.)
  2. Studenţii au obligaţia de a se prezenta la examen (de a intra pe platformă) în data și la ora stabilită conform programării, cu grupa/seria din care fac parte.
  3. Studenţii se prezintă la examenul oral cu carnetul de student şi carte de identitate (sau paşaport). La intrarea pe platformă, studenţii plasează în dreptul camerei video a computerului/tabletei/telefonului actul de identitate/carnetul de student cu poza, pentru a putea fi identificați.
  4. Substituirea de persoană la examen reprezintă fraudă, este interzisă şi se pedepseşte cu exmatricularea atât a studentului care a fost substituit cât şi a studentului care a substituit.

 

Obligațiile cadrelor didactice

  1. Titularul de disciplină are obligația de a pune la dispoziția studenților toate materialele necesare pregătirii lor, afişarea pe platforma utilizată tematica de examen și bibliografia de referinţă, precum și modalitatea tehnică de susținere a examenului, cu cel puțin o săptămână înainte de susținerea examenului.
  2. Titularul de disciplină și cadrele didactice examinatoare sunt responsabile de asigurarea condițiilor tehnice necesare pentru desfășurarea examenului (conexiune la internet, cameră, microfon, etc.)
  3. Titularul de disciplină și cadrele didactice examinatoare au obligația de a asigura condiții egale de examen pentru toți studenții.

 

Decan,

Prof.univ.dr. MAGHIAR Marius Adrian

 

Programarea examenelor de restanțe, sem.I sesiunea 17.02.2020 – 22.02.2020

Download PDF

Programarea examenelor de restanțe și măriri de note sesiunea iulie 2019

Download PDF

PROGRAMAREA EXAMENELOR – RESTANTE ȘI MĂRIRI DE NOTĂ – Sesiunea 18.02.2019 – 23.02.2019

Download PDF

PROGRAMAREA EXAMENELOR – RESTANTE ȘI MĂRIRI DE NOTĂ – IUNIE – IULIE 2018 – 25.06.2018-30.06.2018 – (pentru anii terminali ) 02.07.2018 – 07.07.2018

Actualizat: 26.06.2018

Programarea examenelor – sem.II, an universitar 2017/2018 – sesiunea iunie 2018.

Download PDF

Programarea examenelor – restante și măriri de notă – septembrie 2017 – 04.09.2017 – 15.09.2017

Programarea examenelor – restante și măriri de note sesiunea iunie-iulie 2017