Home » Posts tagged 'featured'

Tag Archives: featured

Dispoziția privind activitatea Bibliotecii Universității din Oradea

Download PDF

Dispozitie privind incasarea taxelor

Download PDF

Anunț Mobilități Erasmus+

În legatură cu măsurile privind reducerea riscului de raspândire a infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2, cu aplicabilitate în derularea mobilitîților de tip ERASMUS+, vă comunicîm următoarele:

 1. Guvernul Romaniei – Comitetul Național pentru Situatii Speciale de Urgenta a adoptat Hotararea nr. 6/09.03.2020, in care la art.5 se precizeaza: “Programele de studii privind schimbul de experienta, respectiv stagiile de practica in spitale ale studentilor si cursantilor scolilor post liceale sanitare se sisteaza, daca nu au fost incepute anterior datei adoptarii prezentei hotarari.”
 2. In baza acestei Hotarari, Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale – ANPCDEFP, a transmis prin email o informare privind suspendarea mobilitatilor in intervalul 10.03.2020-31.03.2020. Informatii suplimentare sunt postate pe site-ul ANPCDEFP la adresa: https://www.erasmusplus.ro/stire/vrs/IDstire/742 (link-ul din fisierul pdf anterior a fost alterat la conversia pdf). Evidentiem urmatoarele: “În urma măsurilor adoptate de Comitetul Naţional pentru Situatii Speciale de Urgenta din data de 9 martie 2020, respectiv “sistarea programelor de studii privind schimbul de experienta pana la 31 martie” a.c., toate mobilitățile din cadrul programelor Erasmus+, Corpul European de Solidaritate si Granturile Spatiului Economic European (SEE) se suspenda pana la aceeasi data (!plecările sau sosirile stabilite in acest interval!).”
 3. In perioada anteriora, cu infectii generalizate doar in statele: China, Italia, Coreea de Sud si Iran, s-a primit la DRI un email privind sistarea si reprogramarea mobilitatilor spre/dinspre aceste tari, cu mentiuni referitoare la modalitatile de recuperare a sumelor cheltuite pentru rezervari si care nu au putut fi recuperate (fisierul: “03 Fwd bpe Indrumari aditionale COVID-19“, anexat). Ulterior trimiterii informarii de la punctul 2 privind suspendarea mobilitatilor ERASMUS+,  s-a comunicat telefonic la DRI faptul ca aceste conditii se aplica la toate tarile.
 4. A fost primita o informare si referitor la posibilitatea extinderii programelor de tip KA 107, confirmata atat pentru aceste programe cat si pentru cele de tip KA 103 prin email-ul ulterior: “05 FW bpe Prelungire proiecte de mobilitate pana la 36 de luni”. In  acest ultim email se mentioneaza ca se vor furniza informatii suplimentare privind invocarea clauzei de forta majora pentru suspendarea mobilitatilor, in zilele urmatoare. Veti fi informati in momentul primirii acestor clarificari.

 

Anunt Important – Burse de ajutor social cu caracter permanent si Burse pentrru ajutor social ocazional pentru imbracaminte si incaltaminte

Pentru  obţinerea  burselor  de susținere financiară a studenților cu venituri reduse, BURSA DE AJUTOR SOCIAL cu caracter permanent  și BURSA PENTRU AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL PENTRU ÎMBRĂCĂMINTE și ÎNCĂLȚĂMINTE- care se acordă o dată pe semestru,  studenții  trebuie să depună  o   cerere   și  actele  justificative  privind  situația   socială în perioada:   

01.04.2020 – 10.04.2020, la secretariatul facultății.

 

Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata anului universitar, studenții proveniți din medii socioeconomice defavorizate, din familii defavorizate și celor pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul, în vederea parcurgerii  programelor de studii la care sunt înscriși, pe bază de cerere (Anexa 3)

 

Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului

a) veniturile salariale şi asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; lunile care se iau în calcu sunt decembrie, ianuarie și februarie;

b) pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadrați în gradul I de invaliditate, precum și pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau fondurile de pensii facultative și indiferent de tipul acestora, în conformitate cu Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) venituri obţinute din activităţi agricole conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

d) alocaţiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) alocaţii de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f) venituri obţinute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

g) ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, inclusiv indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav;

h) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor prin centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;

i) drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen redus, studenţii şi elevii unităţilor de învăţământ din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională şi persoanele civile, precum şi cele ale gradaţilor şi soldaţilor concentraţi sau mobilizaţi;

j) orice venituri realizate din activităţile economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;

k) orice venituri realizate din meserii liberale şi din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;

l) dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se realizează prin raportarea acestora la 12;

 

Documente justificative pentru obţinerea bursei sociale, după caz, sunt:

 1. Înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale. În cazul în care niciunul dintre părinți nu obține venituri, aceștia depun o declarație notarială pe proprie răspundere în acest sens, însoțită de documentele: adeverință venit de la finanțe sau adeverință de la primărie;
 2. Pentru situațiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate;
 3. Copii de pe certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinților, dacă este cazul, adeverință din centrul de plasament, etc;
 4. Certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, care să ateste încadrarea diagnosticului în prevederile art.6.alin.(2) lit.b) din Ordinul 3392/2017 și dovada luării în evidență de către medicul de la cabinetul medical al UO;
 5. Declarație pe propria răspundere (Anexa 4);
 6. Orice act care justifică situaţia socială a studentului.

 

Menționăm că salariul minim pe economie este de 1.346 lei. 

Bursa de ajutor social NU se cumulează cu alte tipuri de bursă!

 

Calendarul general de acordare a burselor la Universitatea din Oradea pentru semestrul II, an universitar 2019/2020 – Facultatea de Medicină și Farmacie

Anexa 3 – model

Anexa 4 – model 

ANUNT Date simulare examen de Admitere 2020 si Informatii privind cartile de teste grila pentru Admiterea 2020

⚠💥Se suspendă programul de simulări pentru exameul de admitere

 

ANUNȚ  IMPORTANT

Având în vedere contextul epidemiologic de infecție cu coronavirus (COVID-19) se anulează simularea examenului de admitere în sprijinul candidaților pentru admiterea 2020 care a fost programat pentru data de 21.03.2020 de la ora 1000 locația: Aula Facultății de Medicină și Farmacie, Piața 1 Decembrie nr. 10, etaj I.

Vă rugăm să urmăriți site-ul facultății pentru eventualele modificări ale programului de simulări.


ANUNT Cărțile cu teste grilă – admitere 2020  pentru toate programele de studii  (inclusiv Medicină și Farmacie în limba maghiară) le puteți achiziționa la prețul de 50 lei de la Facultatea de Medicină și Farmacie, Piața 1 Decembrie nr. 10, etaj. 1, Secretariat – Masterat, Luni – Vineri între orele 9,00 – 14,00


Facultatea de Medicină și Farmacie din cadrul Universității din Oradea, organizează simulare a examenului de admitere în sprijinul candidaților pentru admiterea 2020 după următorul program:

 • 21.03.2020 de la ora 10,00 locația: Aula Facultății de Medicină și Farmacie, Piața 1 Decembrie nr. 10, etaj I.

Înscrierile pentru susținerea examenului de simulare din data de 21.03.2020 se fac în perioada 19 – 20 martie între orele 09 – 14 la Secretariat – Masterat, sau în ziua simulării începând cu orele 9,00.

 

 • 04.04.2020 de la ora 10,00 locația: Aula Facultății de Medicină și Farmacie, Piața 1 Decembrie nr. 10, etaj I.

Înscrierile pentru susținerea examenului de simulare din data de 04.04.2020 se fac în perioada 2 – 3 aprilie între orele 09 – 14 la Secretariat – Masterat, sau în ziua simulării începând cu orele 9,00.

 

 • 09.05.2020 de la ora 10,00 locația: Aula Facultății de Medicină și Farmacie, Piața 1 Decembrie nr. 10, etaj I.

Înscrierile pentru susținerea examenului de simulare din data de 09.05.2020 se fac în perioada 7 – 8 mai între orele 09 – 14 la Secretariat – Masterat, sau în ziua simulării începând cu orele 9,00.

 

 • 23.05.2020 de la ora 10,00 locația: Aula Facultății de Medicină și Farmacie, Piața 1 Decembrie nr. 10, etaj I.

Înscrierile pentru susținerea examenului de simulare din data de 23.05.2020 se fac în perioada 21 – 22 mai între orele 09 – 14 la Secretariat – Masterat, sau în ziua simulării începând cu orele 9,00.

 

Taxă înscriere: 100 lei. 

La înscriere candidatul are nevoie de Cartea de Identitate.

Participarea la examen este condiționată de prezentarea chitanței.

 

Anunt Important In atentia studentilor FMF

ANUNȚ  IMPORTANT

Având în vedere contextul epidemiologic de infecție cu coronarivrus (COVID-19) se suspendă activitatea didactică cu studenții la toate programele de studii din cadrul Facultății de Medicină și Farmacie până la data de 31.03.2020.

Activitatea didactică se va desfășura online în această perioadă.

 

 

IMPORTANT  ANNOUNCEMENT

Regarding the actual epidemiologic context of Corona virus  (COVID-19) infection, the didactic activity with students is suspended at all study programms of the Faculty of Medicine and Pharmacy, until 31st of March.

Didactic activities (hours) will take place online during this period.

 

 

Studenții care desfășoară activități didactice, stagii, seminarii sau cursuri în cadrul structurilor Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea vor avea acces în incinta unităților spitalului începând de luni, 02.03.2020, numai pe baza de carnet studențesc, vizat pentru anul universitar 2019/2020

 

Students who carry out didactic activities, internships, seminars or courses within the structures of the Oradea Emergency County Clinical Hospital will have access to the hospital units starting from Monday, 02.03.2020, only on the basis of the student card, targeted for the 2019/2020 academic year.

Orar semestrul al II-lea – an universitar 2019/2020

Orar Educaţie Fizică

Orar specilizări – licenţă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orar studii universitare de masterat

 

 

Orar sali